NFZ: zmiany w projekcie zarządzenia ws. pilotażu w Centrum Zdrowia Psychicznego

23 Stycznia 2019, 12:18 NFZ

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie skierowuje do opiniowania projekt zarządzenia ws. programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego.

Projekt Zarządzenia wprowadza zmiany dokonane innymi zarządzeniami oraz zarządzeniami zmieniającymi oraz zmiany porządkujące oraz wyjaśniające zgłaszane przez realizatorów oraz OW NFZ wątpliwości interpretacyjne.

Wprowadzone zmiany:

  1. Ujednolicenie tekstu Zarządzenia Nr 55/2018/DSOZ z dnia 22 czerwca 2018 r. w prawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, poprzez wprowadzenie zmian wynikających z innych zarządzeń oraz zarządzeń zmieniających.
  2. Zmiana przepisu § 8 pkt 1 i 2 zarządzenia Nr 55/2018/DSOZ w zakresie przeredagowania treści przepisu – przypisanie punktów § 15 ust. 1 do poszczególnych przepisów określonych w punkcie 1 i 2.
  3. Doprecyzowanie treści § 4 ust. 14 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 55/2018/DSOZ o zapis określony w § 24 ust. 2 w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.
  4. Wykreślenie w załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 55/2018/DSOZ w l.p. 1 w kolumnie 4 w poz. 4 zwrotu: „lub lp. 2 lub lp. 3”. Przedmiotowa zmiana ma na celu uniemożliwienie centrum zdrowia psychicznego wyboru udzielania świadczenia gwarantowanego „świadczenie psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych” spośród 3 możliwych opcji, które różnią się między sobą zakresem świadczonych usług. Pozostawienie jedynie świadczenia gwarantowanego określonego w l.p. 1 załącznika nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzenie koszykowe”, ma na celu zapewnienie świadczeniobiorcom w ramach centrum zdrowia psychicznego, dostępu do sesji psychoterapii, które nie są wymagana przy świadczeniach określonych w l.p. 2 i 3 załącznika nr 6 rozporządzenia koszykowego.
  5. Wykreślenie w załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 55/2018/DSOZ w lp. 1 kolumnie 4 poz. 6 zwrotu: „lub lp. 12”. Przedmiotowa zmiana tak samo jak wskazano powyżej zapewni świadczeniobiorcom dostęp do sesji psychoterapii udzielanych w środowisku zamieszkania, które nie są wymagane w świadczeniu gwarantowanym określonym w lp. 12 w załączniku nr 6 rozporządzenia koszykowego.
  6. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 5 do zarządzenia Nr 55/2018/DSOZ w zakresie możliwości zbierania danych o liczbie mieszkańców rozliczanych w ramach centrum zdrowia psychicznego wraz ze wskazaniem obszaru działania/kodu terytorialnego. Dodatkowo doprecyzowano pkt 2, pkt 3, w części II. „Wskaźniki realizacji”. W ww. części połączono punkty 7 i 8, tworząc jeden punkt zawierający oba świadczenia zamiennie.  Treść pkt 10 doprecyzowano i dostosowano do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 852, z późn. zm.).
  7. Do określeń wskazanych w § 2 zarządzenia Nr 55/2018/DSOZ dodano definicję zwrotu „interwencja”.

Projekt zarządzenia dostępny tutaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz