Nowe Prawo zamówień publicznych od 2020 r. Co dla zdrowia?

25 Stycznia 2019, 14:16 kasa pieniądze

Do konsultacji trafił od dawna zapowiadany projekt nowego Prawa zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie z początkiem 2020 r. Razem z projektem nowego PZP konsultowany jest projekt ustawy "Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych".

Ukazały się:

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

- Warto podkreślić, że na zamówienia publiczne nasze państwo co roku wydaje gigantyczne kwoty. Mówimy bowiem aż o ok. 163,2 mld zł w 2017 r. To wartość odpowiadająca niemal połowie wartości inwestycji w gospodarce w 2017 r. - wyjaśnia minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. 

- Chcemy zmienić sytuację, w której do przetargów średnio startują nieco ponad 2 firmy, co powoduje, że – finansowany przecież z publicznych pieniędzy system – jest swoistym klubem dla wybranych. Po drugie chcemy nakierować ten ogromy strumień pieniędzy na wydatki pobudzające wzrost innowacyjności naszej gospodarki oraz realizację celów gospodarczych i społecznych" – mówi minister Emilewicz.

Ustawa nowelizowana kilkadziesiąt razy

-Zdecydowaliśmy się na przygotowanie nowej ustawy, ponieważ dotychczas obowiązujące PZP z 2004 r. było już nowelizowane kilkadziesiąt razy, przez co stało się mało czytelne. Obecne przepisy skupione są przede wszystkim na procedurze wyboru wykonawcy, zapomina się w nich natomiast o pozostałych etapach zamówienia. Sięgnęliśmy po najlepsze praktyki zakupowe w biznesie, by spowodować, że przetarg nie będzie już celem samym w sobie - wyjaśnia Emilewicz.

Nowa izba zachęci do ugody

W projekcie ustawy zrezygnowano m.in. z obniżenia progu jej stosowania, ryczałtowych odszkodowań czy zastrzeżenia puli zamówień dla MŚP. Pojawił się natomiast zapis o stworzeniu w Krajowej Izby Odwoławczej dodatkowej izby (miałaby prowadzić postępowanie koncyliacyjne w celu zawarcia ugody przez zamawiającego i wykonawcę).

Koncyliacja byłaby obligatoryjna i trwała do 6 miesięcy. Strony mogłyby poprosić o jej wydłużenie. Przedstawiona stronom propozycja rozwiązania sporu nie byłaby dla nich wiążąca.

Specjalne zasady w zdrowiu

W ustawie będzie zapis, że zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte wybranymi kodami mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 1) celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób,

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

3) struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie;

4) w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego zamawiającego.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata.

Więcej osób na etacie, wyższe wpływy do NFZ?

Zapisy ustawy mają spowodować szersze stosowanie umów o pracę na zamówienia poniżej progów unijnych oraz przy zamówieniach na usługi społeczne, co zdaniem resortu przedsiębiorczości pozwoli na zwiększenie liczby osób uzyskujących co najmniej minimalne wynagrodzenie i objętych systemem ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych.

Ochrona danych o zdrowiu

Ustawa przewiduje także 23 regulacje związane z ochroną danych osobowych, w tym ograniczenia w dostępie do danych osobowych odnoszących się do wyroków skazujących i naruszeń prawa, a także zakaz udostępniania danych szczególnie wrażliwych, takich jak np. dane dotyczące zdrowia. Ograniczenia w zakresie dostępu do danych osobowych mają zastosowanie także do udostępniania załączników do protokołu wykonawcom i innym podmiotom uprawnionym do wnoszenia środków ochrony prawnej.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz