NRL apeluje do MZ i premiera ws. obowiązków dot. amalgamatu

28 Stycznia 2019, 11:13 Stomatologia

Naczelna Rada Lekarska przyjęła stanowiska m.in. apel do MZ o uzupełnienie katalogu świadczeń gwarantowanych o dodatkowe świadczenie - usunięcie wypełnienia amalgamtowego oraz do premiera - o refundację instalacji separatorów amalgamatu.

NRL apeluje do Ministra Zdrowia o uzupełnienie katalogu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego zawartego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. o świadczenie usunięcia wypełnienia amalgamatowego z jednoczesnym przypisaniem ww. świadczeniu - do czasu dokonania taryfikacji świadczeń - nie mniej niż 60 punktów rozliczeniowych.

Samorząd lekarski podkreślił, że w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, wniosek podyktowany jest względami bezpieczeństwa pacjentów oraz lekarzy dentystów.

- Wycena publicznych świadczeń stomatologicznych, będąca wynikiem niezmienianej od lat, oraz znacznie zróżnicowanej w obrębie kraju wyceny punktu rozliczeniowego - nie pozwala gabinetom stomatologicznym na sfinansowanie inwestycji instalacji separatorów amalgamatu z bieżących przychodów kontraktu stomatologicznego - uzasadnia NRL.

Apel do premiera


W kolejnym stanowisku, NRL zaapelowała do premiera o pilne podjęcie działań mających na celu refundację kosztów dostosowania gabinetów stomatologicznych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008.

Jak przypomina NRL, zgodnie z art. 10 ust. 4 Rozporządzenia UE od dnia 1 stycznia 2019 r. gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, muszą być wyposażone w separator amalgamatu.

- Podkreślenia wymaga, że stosowanie przez lekarzy dentystów separatorów amalgamatu nie służy ani zapewnieniu lepszej jakości świadczeń stomatologicznych, ani ułatwieniu pracy lekarzy dentystów, jest wymogiem wyłącznie z zakresu ochrony środowiska - czytamy.

Jednocześnie samorząd lekarski zwraca uwagę, że realizacja ww. obowiązku stanowi dla lekarzy dentystów znaczny wydatek, a oprócz kosztu instalacji (zakup i montaż) separatora amalgamatu dojdą także koszty serwisowania zainstalowanych urządzeń i zwiększone koszty związane z utylizacją odpadów amalgamatowych.

W ocenie NRL, koszt instalacji i utrzymania przez lekarzy dentystów separatorów jest nieadekwatny do zagrożenia wywołanego przez emisję rtęci stosowanej w leczeniu stomatologicznym i tym samym powinien znaleźć odzwierciedlenie w regulacjach umożliwiających lekarzom dentystom uzyskanie pokrycia kosztów z tym związanych.

Samorząd proponuje refundację kosztów poprzez zaangażowanie środków publicznych, m.in. środków z funduszy celowych, lub unijnych bądź umożliwienie odliczenia tych kosztów od podatku czy też pomniejszenie podstawy opodatkowania.

Modele zastosowania nowych przepisów

W kolejnym stanowisku NRL poparła stanowisko Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL z 4 stycznia 2019 r., w którym zawarto opis działań NRL mających na celu opracowanie optymalnego schematu implementacji przepisów art. 10 Rozporządzenia UE oraz przebieg rozmów w tej sprawie z Ministrem Zdrowia.

Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę na fakt, że normy zawarte w art. 10 Rozporządzenia UE są zaadresowane w sposób niejednolity, ponieważ jest mowa o "podmiotach prowadzących gabinety stomatologiczne”, ale o obowiązkach lekarzy dentystów.

W stanowisku podkreślono, że od 1 stycznia 2019 r. praca gabinetu lekarza dentysty, w aspekcie stosowania amalgamatu stomatologicznego powinna polegać na zastosowaniu się do jednego z trzech modeli:

Model 1: do czasu podjęcia przez władze publiczne decyzji, o których mowa w apelach wymienionych w pkt. 1 lub 2, gabinety stomatologiczne, które chcą docelowo wykonywać wypełnienia amalgamatowe i je usuwać, a nie chcą bez zapewnienia należytej refundacji ryzykować inwestycji w separator amalgamatu, powinny w regulaminie podmiotu, sporządzonym na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zawrzeć informację o tym, że do czasu instalacji separatora wspartej skutkami jednej z powyższych decyzji (z pkt.1-w przypadku wszystkich gabinetów lub z pkt. 2-w przypadku gabinetów posiadających kontrakt z NFZ):

  • usuwają wypełnienia amalgamatowe tylko w przypadkach, kiedy nie mają możliwości skierowania pacjenta do gabinetu wyposażonego w separator, oraz
  • nie zakładają wypełnień amalgamatowych.

Model 2: gabinet inwestujący w chwili obecnej w instalację separatora amalgamatu, lub posiadający taką instalację, spełniającą warunek zatrzymywania co najmniej 95 proc. cząstek amalgamatu (art.10 ust 4 lit. a Rozporządzenia UE) musi mieć możliwość skorzystania z zastosowanej przez władze publiczne formy refundacji kosztów, o której mowa w Apelu NRL do Prezesa RM. Gabinet taki, z racji posiadania separatora pracuje z amalgamatem stomatologicznym usuwając i zakładając wypełnienia amalgamatowe, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art.10 ust. 2 Rozporządzenia UE (zęby mleczne, wypełnienia u dzieci i młodzieży poniżej 15 r.ż. oraz kobiet ciężarnych i karmiących).

Model 3: gabinet stomatologiczny, w regulaminie podmiotu sporządzonym na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dodaje informację, że całkowicie i bezterminowo nie zakłada wypełnień amalgamatowych i z zastrzeżeniem przypadków pierwszej pomocy polegającej na trepanacji zęba poprzez wypełnienie amalgamatowe - również ich nie usuwa.

Źródło: NIL

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz