Prawo do dokumentacji medycznej – zmiany w przepisach od 9 lutego

28 Stycznia 2019, 15:08 dokumentacja medyczna tajemnica lekarska

9 lutego br. wejdzie w życie nowela ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wprowadzone zmiany będą dotyczyły zasad udostępniania dokumentacji medycznej po śmieci pacjenta - przypomina Rzecznik Praw Pacjenta.

Jak informuje Rzecznik, chodzi o nowelizację ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Na podstawie dotychczasowych przepisów po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna mogła być udostępniana wyłącznie osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Od dnia wejścia w życie omawianych zmian dostęp do dokumentacji medycznej będzie mogła uzyskać  także osoba bliska zmarłego pacjenta, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Ewentualny spór pomiędzy osobami bliskimi będzie rozstrzygał sąd w postępowaniu nieprocesowym, a zainicjować będzie go mogła zainteresowana osoba bliska, a także osoba wykonująca zawód medyczny.

Osoba wykonująca zawód medyczny będzie mogła wystąpić z wnioskiem do sądu również w przypadku uzasadnionych wątpliwości czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu, jest osobą bliską.

Sąd w określonych sytuacjach zniesie sprzeciw pacjenta

Sprzeciw pacjenta co do udostępniania dokumentacji medycznej po jego śmierci nie będzie bezwzględny. Będzie mógł on być przełamany w dwóch sytuacjach – jeżeli jest to niezbędne celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta, a także dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

O zniesieniu takiego sprzeciwu zdecyduje sąd w postępowaniu nieprocesowym (na wniosek osoby bliskiej). Sąd będzie mógł wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej, a także określi zakres jej udostępnienia.

Jak podkreślił Rzecznik, na konieczność wprowadzenia zmian w zasadach dostępu do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta wskazywał już w latach ubiegłych. Brał także aktywny udział w pracach nad tymi zmianami i wnosił propozycje zmian na etapie prac legislacyjnych, w wyniku których poprawiono projekt oraz wypracowano opisane rozwiązania prawne.

Źródło: RPP

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz