Projekt rozporządzenia ws. wyposażenia gabinetów - do konsultacji

28 Stycznia 2019, 16:27 rehabilitacja fizjoterapeuta

Do konsultacji trafił w poniedziałek projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jakie zmiany wprowadza?

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

MZ przypomniało, że ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. poz. 2218) wprowadzono możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w formie praktyk fizjoterapeutycznych. Jednocześnie zostało zmienione brzmienie upoważnienia ustawowego dla ministra zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą(...). Zmiana polega na rozszerzeniu dotychczasowego katalogu podmiotów (organów), po zasięgnięciu opinii których, ww. minister określi te wymagania, tj. dodaniu do niego Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

- Obecnie organy trzech samorządów zawodowych, tj. lekarskiego, pielęgniarek i położnych oraz fizjoterapeutów będą miały uprawnienia do przedstawienia swojej opinii w trakcie określania ww. wymagań - wyjaśnia resort.

- Fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej będą, co do zasady, wykonywali działalność leczniczą w rodzaju świadczenia ambulatoryjne, a zatem będą zobowiązani spełniać wymagania dla tego rodzaju działalności - podkreśla MZ.

- Projektowana regulacja wprowadza nieznaczne zmiany w stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., a potrzeba jej wydania wynika z nowego brzmienia upoważnienia ustawowego, zobowiązującego do wydania rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii – także Krajowej Rady Fizjoterapeutów - wskazał resort.

Natrysk niepotrzebny w fizjoterapii ambulatoryjnej

W § 8 doprecyzowano brzmienie przepisu, w myśl którego pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej będącego podmiotem leczniczym odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Chodzi o wyraźne rozróżnienie wymagań dla zakładu rehabilitacji leczniczej prowadzonego przez podmiot leczniczy. Jak uzasadnia MZ, obecne brzmienie może wprowadzać w błąd, co do konieczności spełniania tych wymagań również przez fizjoterapeutę wykonującego zawód w ramach indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej.

Dodatkowo zaproponowano, aby obowiązek wyposażenia zakładu rehabilitacji leczniczej w natrysk dotyczył podmiotów leczniczych, które udzielają stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. - Natomiast w fizjoterapii ambulatoryjnej chorzy nie korzystają z natrysku, nie jest on wymagany w ambulatorium - podkreśla MZ.

Monitoring w salach chorych?

Ponadto zaproponowano przepis, w myśl którego w pokojach łóżkowych dopuszczalna byłaby instalacja urządzeń umożliwiających obserwacją pacjentów (monitoring). - Obserwacja pacjentów za pośrednictwem ww. urządzeń byłaby możliwa wyłącznie w przypadkach, gdy jest to konieczne w procesie ich leczenia i dla zapewnienia im bezpieczeństwa - czytamy.

Jak podkreślił MZ, powyższy przepis jest spójny z procedowaną obecnie nowelizacją ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) w zakresie monitoringu wizyjnego w ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz