MZ: nowy skład Krajowej Rady ds. Onkologii 6 lutego. Kto na liście?

01 Lutego 2019, 16:03 ministerstwo

Jak informowaliśmy jako pierwsi, resort zdrowia dokonał z dnia na dzień zmian w Krajowej Radzie do spraw Onkologii, usuwając z niej np. prof. Jacka Jassema, uznanego onkologa, który jednak nie zgadzał się z częścią decyzji decydentów. Poprosiliśmy MZ o uzasadnienie zmian, informację kogo odwołano, kim zastąpiono te osoby. 

Konkretnych odpowiedzi dotyczących personaliów resort zdrowia nam nie przesłał. O swoim odwołaniu opowiedział nam jednak jeden z członków rady: Prof. J. Jassem o odwołaniu go z Krajowej Rady ds. Onkologii

Mogę się jedynie domyślać, że Pan Minister chce podporządkować sobie Radę. Ja miałem bardzo wiele krytycznych uwag do tego, co się dzieje w polskiej onkologii, a decydentom zawsze jest łatwiej, kiedy doradcy podzielają ich opinie - mówił. 

 

MZ: będzie sprawniej

Ministerstwo wyjaśnia, że głównym założeniem, jakie przyświeca zmianom w Krajowej Radzie do spraw  Onkologii, jest usprawnienie działania tego organu poprzez zaproszenie do stałej współpracy osób pełniących funkcję konsultantów krajowych oraz przedstawicieli instytucji i towarzystw naukowych wskazanych przez te jednostki.

- Nowy projekt zarządzenia wskazuje bowiem członków według pełnionych przez nich funkcji i zajmowanych stanowisk służbowych, a nie – jak dotychczas – z imienia i nazwiska. Pozwoli to uniknąć konieczności każdorazowej zmiany zarządzenia w przypadku zmiany osoby pełniącej daną funkcję lub zajmującą dane stanowisko, a tym samym przełoży się na sprawniejsze funkcjonowanie KRO oraz umożliwi zachowanie ciągłości pracy tego organu. Do wprowadzenia takich zmian przyczyniły się m.in. częste nieobecności członków KRO na posiedzeniach, na których w związku z brakiem niezbędnego kworum nie było możliwie podejmowanie uchwał - tłumaczy MZ. 

 

Kogo odwołano?

- Odwołani zostali m.in. konsultanci, którzy przestali zajmować takie stanowiska, a także osoby, w których miejsce zostali wskazani inni przedstawiciele danych instytucji czy towarzystw naukowych, w tym organizacji pacjentów, instytutów, towarzystw naukowych, zaproponowani ministrowi zdrowia przez dane podmioty. Zatem do KRO zostaną powołani niezależni przedstawiciele, wybrani przed dane instytucje czy towarzystwa naukowe - odpowiada na nasze pytania MZ.

W pracach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby niebędące jej członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

Nowy skład 6 lutego

Aktualnie zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii jest na etapie konsultacji wewnętrznych. Zakłada się, że zostanie podpisane przez ministra zdrowia i wejdzie w życie przed 6 lutego 2019 r., czyli przed posiedzeniem Krajowej Rady ds. Onkologii.

W składzie Rady, który będzie obowiązywał po podpisaniu zarządzenia, mają znaleźć się:

1) Przewodniczący Rady – Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej;

2) Zastępca Przewodniczącego Rady – członek kierownictwa w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący pracę Rady;

3) członkowie Rady:

 • Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej,
 • Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej,
 • Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii,
 • Konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej,
 • Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej,
 • Konsultant krajowy w dziedzinie hematologii,
 • Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
 • Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii,
 • Konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,
 • Konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej,
 • Konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
 • Konsultant krajowy w dziedzinie urologii,
 • Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
 • Konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej,
 • Konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej
 • przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • przedstawiciel Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z zakresu profilaktyki,
 • Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
 • przedstawiciel Instytutu ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka",
 •  przedstawiciel Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc,
 • przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
 • przedstawiciel Krajowego Rejestru Nowotworów,
 • przedstawiciel Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych,
 • przedstawiciel Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych,
 • przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz