Dziś Rada Ministrów m.in. o dyżurach tępych i ostrych, korpusie kontrolerskim NFZ i e-papierosach

05 Lutego 2019, 9:14 RADA MINISTRÓW MORAWIECKI

We wtorek (5 lutego) w porządku obrad Rady Ministrów zaplanowano dwa projekty Ministerstwa Zdrowia. Czego dotyczą i jakie zmiany zaproponowano?

Rada Ministrów zdecyduje dziś o przyszłości projektów:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt przewiduje koncentrację potencjału służb kontrolnych, obecnie rozproszonych między poszczególne oddziały wojewódzkie i Centralę NFZ. Proponowane rozwiązanie zakłada utworzenie korpusu kontrolerskiego na poziomie Centrali Funduszu, wyposażonego w kompetencje i narzędzia do prowadzenia sprawnej i skutecznej kontroli.

W zakresie organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach PSZ proponuje się zwolnieniu z obowiązku udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szpitale zakwalifikowane do I, II i III poziomu PSZ, które realizują tylko jeden profil systemu zabezpieczenia, a jednocześnie umożliwienie realizacji tych świadczeń szpitalom poziomu VI (ogólnopolskim), pod warunkiem posiadania szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Na podstawie pisemnych wniosków składanych przez ww. świadczeniodawców, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będzie decydował o zawarciu umowy na omawiany zakres świadczeń. Ponadto proponuje się zawężenie zakresu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalach pediatrycznych do świadczeń udzielanych dzieciom, zgodnie z ich profilem działalności.

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Projekt przewiduje m.in.

1. Wprowadzenie kompetencji Inspektora do spraw Substancji Chemicznych w zakresie stwierdzenia niezgodności przedłożonej dokumentacji dotyczącej wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych z wymogami ustawy. 

2. Umożliwienie właściwym organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzenia działań w zakresie poboru próbek papierosów.

3. Doprecyzowanie, że wydanie zezwolenia na nowatorski wyrób tytoniowy następuje w drodze decyzji w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących formy w jakiej rozstrzyga Inspektor do spraw Substancji Chemicznych;

4. Doprecyzowanie przepisów dotyczących wielkości opakowań papierosów. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami minimalna szerokość ostrzeżenia zdrowotnego umieszczonego na bocznych płaszczyznach opakowania jednostkowego papierosów w opakowaniach w kształcie prostopadłościanu musi być również rozumiana w odniesieniu do głębokości tego rodzaju opakowań. Wyjątkiem są opakowania jednostkowe papierosów w formie pudełka z uchylnym wieczkiem w stylu papierośnicy, których minimalna głębokość została już szczegółowo określona w przepisach ustawy i stanowi 16 mm. 
5. Doprecyzowanie wymogów w zakresie składania zgłoszeń papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych przez wskazanie obowiązku ich dokonania przez każdego importera w przypadku, gdy nie dokonał tego producent oraz określenie obowiązków i uprawnień osoby do kontaktu. 

Źródło: KPRM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz