P. Gryza o ryczałcie w sieci: MZ nie musi zmieniać ustawy

05 Lutego 2019, 12:23 Piotr Gryza

Minister zdrowia mówił wczoraj po raz kolejny, że pracuje nad zmianą przepisów, tak aby ryczałt dla sieciowych szpitali był wyliczany na podstawie dwóch półroczy. Sprawa jest coraz bardziej pilna, ponieważ chodzi o ryczałt na ten rok. - Nie trzeba zmieniać ustawy, aby do ustalenia ryczałtu systemu sieci szpitali obejmującego cały rok 2019 uwzględnić dwa okresy rozliczeniowe roku 2018 - uważa Piotr Gryza, były wiceminister zdrowia, autor przepisów o sieci. 

Dobiega końca procedowanie tzw. „noweli kontrolnej”, czyli projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy wśród wielu zagadnień zajmuje się również zmianą (art. 15 noweli)  umożliwiającą wyliczenie ryczałtu systemu sieci szpitali (ryczałt PSZ – ryczałt sieciowy) na okres rozliczeniowy obejmujący cały rok 2019 na podstawie dwóch okresów rozliczeniowych roku 2018 a nie, jak na podstawie obecnych regulacji, na podstawie poprzedniego ostatniego okresu rozliczeniowego, czyli w konkretnym przypadku drugiego półrocza 2018 r.

Jak podkreśla P.Gryza, Ministerstwo Zdrowia utrzymuje, że obecne regulacje prawne, tj. art. 136c ustawy o świadczeniach zdrowotnych, uniemożliwiają zbudowanie ryczałtu PSZ na cały rok 2019 na podstawie realizacji ryczałtu PSZ w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych obejmujących rok 2018.

Wystarczy zmiana rozporządzenia, a nie ustawy

- Jestem innego zdania. Uważam, że obecna regulacja prawna art. 136c ustawy o świadczeniach zdrowotnych umożliwia realizację oczekiwania, aby przy wyliczaniu ryczałtu obejmującego cały rok 2019 brano pod uwagę dwa okresy rozliczeniowe z roku 2018, pod warunkiem jednak dokonania zmiany Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. z późniejszymi zmianami w  sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu PSZ (ryczałtu sieciowego). Proponowane przeze mnie poniżej rozwiązanie jest szybsze (procedowany projekt ustawy musi zostać przyjęty przez Sejm), a ponadto lepsze ze względu na adekwatność zastosowania wskaźników jakościowych odnoszących się do okresów rozliczeniowych roku 2018 - podkreśla P.Gryza.

- Ponadto trzeba dodać, że jest bardzo późno a zasady budowy ryczałtu sieciowego na kolejny okres rozliczeniowy powinny być znane przed jego rozpoczęciem czyli na koniec roku 2018 - dodaje.

Co mówią obecne przepisy?

 Jak wyjaśnia b. wiceminister, ustawa o świadczeniach w art. 136c ust. 3 i ust. 3 pkt 2 wprowadza regulację określającą, że przy ustalaniu wysokości ryczałtu dla danego świadczeniodawcy uwzględnia się dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych i sprawozdanych za poprzedni okres rozliczeniowy finansowany w formie ryczałtu systemu PSZ.

Ustawodawca określił zatem, że podstawowymi elementami ustalenia ryczałtu PSZ na kolejny okres rozliczeniowy (okres planowania wg oznaczenia jak w rozporządzeniu ryczałtowym) są m.in. dane dotyczące liczby i rodzaju udzielonych świadczeń (ust. 3 pkt 2) wykonanych i  sprawozdanych za poprzedni okres rozliczeniowy czyli okres obliczeniowy (wg oznaczenia jak w rozporządzeniu ryczałtowym).

 Jednocześnie ustawodawca określił, że okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż rok,  art. 136c ust. 2 stanowi, że wysokość ryczałtu PSZ ustala się za okres rozliczeniowy określony w  umowie, nie dłuższy niż rok kalendarzowy.

Długość okresu rozliczeniowego określa Prezes NFZ na podstawie art. 136c ust. 5, który stanowi, że szczegółowe warunki umów zawieranych w ramach systemu PSZ określa Prezes NFZ.

Uwzględniając powyższe należy podkreślić, że intencją ustawodawcy było ustalanie wysokości ryczałtu PSZ na kolejny okres rozliczeniowy (okres planowania) na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego (okres obliczeniowy) - podkreśla P. Gryza i przypomina, że:

Jednocześnie jednak, ustawodawca w art. 136c ust. 3 pkt 3 ustawy o świadczeniach zdrowotnych wprowadza regulację, że przy ustalaniu wysokości ryczałtu dla danego świadczeniodawcy uwzględnia się parametry dotyczące relacji liczby świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych i  sprawozdanych przez świadczeniodawców w poprzednich okresach rozliczeniowych, odpowiadające wzrostowi lub spadkowi liczby tych świadczeń.

Minister Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 22 września 2017 r. z późniejszymi zmianami w  sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu PSZ (zwanym dalej rozporządzeniem ryczałtowym) wykorzystuje mechanizm określony w  przywołanej regulacji w celu tworzenia wskaźników jakościowych.

W rozporządzeniu ryczałtowym Minister Zdrowia w celu porównywania parametrów dotyczących relacji liczby świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych i sprawozdanych przez świadczeniodawców w  poprzednich okresach rozliczeniowych wprowadza określenie i  definicję trzech okresów rozliczeniowych: okresu planowania (i+1), okresu obliczeniowego  (i), okresu porównawczego (i-1).

Intencją systemu PSZ, aby okres rozliczeniowy wynosił rok kalendarzowy

P. Gryza zwraca uwagę, że intencją tworzenia systemu PSZ było to, aby okresy rozliczeniowe docelowo wynosiły rok kalendarzowy. - Okres ten w pełni uwzględnia zmiany związane z okresową sezonowością oraz pozwala na optymalne rozplanowanie zasobów pomiotu świadczącego świadczenia opieki zdrowotnej. Funkcjonowanie krótszych niż rok kalendarzowy okresów rozliczeniowych (pierwszy kwartalny, następne dwa półroczne) związane było z fazą wdrażania systemu PSZ, tak aby można było dokonywać niezbędnych korekt w momencie wdrażania nowego systemu. Dlatego zasadne jest, aby w roku 2019 okresem rozliczeniowym był cały rok kalendarzowy - wskazuje.

 W jego opinii, posiłkując się zatem przywołaną regulacją art. 136c ust. 3 pkt 3 oraz rozróżnieniem w  rozporządzeniu ryczałtowym pojęć trzech okresów rozliczeniowych, można zbudować taką regulację – zasadę, która przy ustalaniu ryczałtu PSZ na okres rozliczeniowy (okres planowania) obejmujący rok kalendarzowy uwzględniałaby parametry dotyczące relacji liczby świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych i sprawozdanych przez świadczeniodawców w  poprzednich okresach rozliczeniowych obejmujących dwa okresy półroczne.

Źródło: www.piotrgryza.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

rez Wtorek, 05 Lutego 2019, 16:24
Socjaliści zastanawiają się jak rozwiązać problem, który stworzyli. Historia stale się powtarza.