Zmiany w statucie GIS - departamenty przejdą zmiany

05 Lutego 2019, 13:25 GIS logo

"Konsolidację komórek merytorycznych", aby "usprawnić realizację zadań" - przewiduje projekt noweli rozporządzenia dot. statutu Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W praktyce m.in. zadania departamentu żywności prozdrowotnej zostaną włączone do departamentu bezpieczeństwa żywności i żywienia.

Chodzi o projekt noweli rozporządzenia ws. nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, który we wtorek trafił do konsultacji społecznych.

- W odniesieniu do obowiązujących regulacji projekt rozporządzenia przewiduje konsolidację komórek merytorycznych obecnie funkcjonujących w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w celu usprawnienia realizacji zadań i procesu zarządzania - czytamy w projekcie.

Projekt przewiduje, że zadania dotychczas realizowane przez Departament Żywności Prozdrowotnej zostaną włączone do Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, scalenie nadzoru nad różnymi kategoriami żywności, podlegającymi nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w jednej komórce organizacyjnej, ma na celu optymalizację realizacji zadań w tym zakresie, zarówno w aspekcie zarządczym, jak i wykonawczym. Powinno zapewnić lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego, m. in. przez stworzenie warunków do skutecznego zarządzania kompetencjami. Ponadto usprawni zarządzanie wiedzą i przepływ informacji, co jest szczególnie istotne z uwagi na dużą dynamikę zmian w zakresie przepisów prawnych oraz wiedzy naukowej w tym obszarze. Proponowana zmiana przyniesie również korzystny efekt w odniesieniu do nadzoru nad działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych w obszarze bezpieczeństwa żywności przez usprawnienie i zwiększenie efektywności kontroli oraz planowania działań, np. poboru próbek.

Ponadto zadania realizowane przez Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody zostaną włączone do Departamentu Higieny Środowiska, zaś Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Ochrony Sanitarnej Granic zostaną włączone do Biura Głównego Inspektora oraz Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic.

- Włączenie zadań realizowanych przez Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody oraz Departament Współpracy Międzynarodowej i Ochrony Sanitarnej Granic do innych, wskazanych wyżej, komórek organizacyjnych wynika z wąskiego zakresu zadań, przy równoczesnym braku istotnych przesłanek uzasadniających ich organizacyjne wydzielenie. Wprowadzane zmiany organizacyjne pozwolą na bardziej efektywne alokowanie wykorzystywanych przez ww. departamenty zasobów ludzkich i rzeczowych. W przypadku Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody jego zadania zostaną w całości włączone do Departamentu Higieny Środowiska. Dzięki takiemu rozwiązaniu zostanie zniesiony funkcjonujący obecnie dualizm w zakresie nadzoru nad działalnością pionu higieny komunalnej w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, co powinno przyczynić się do usprawnienia tego nadzoru - czytamy.

Zadania Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Ochrony Sanitarnej Granic zostaną włączone do dwóch komórek organizacyjnych: Biura Głównego Inspektora – w zakresie zadań koordynacyjnych, co wynika z faktu, że komórka ta jest powołana w szczególności do realizacji zadań o takim charakterze, a także  Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic – w zakresie zadań autonomicznych, związanych przede wszystkim z ochroną sanitarną granic państwa i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. 

Projekt przewiduje także zmianę nazwy Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi na Departament Przeciwepidemiczny i Ochrony Sanitarnej Granic. 

Z kolei Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz będzie nosił nazwę Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia.

- Zmiana ta uzasadniona jest wyzwaniami, przed którymi staje obecnie promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, wiążącymi się przede wszystkim z rozwojem nowych technologii i sposobów komunikowania, w szczególności mediów społecznościowych. W obecnych czasach społeczeństwa opartego na informacji, kluczową rolę odgrywa umiejętność prowadzenia efektywnej komunikacji, również w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz