MZ powołał Komitet Dostępność Plus w ochronie zdrowia

06 Lutego 2019, 9:50 Ministerstwo Zdrowia

Minister zdrowia powołał Komitet Dostępność Plus w ochronie zdrowia. Czym zajmie się Komitet i kto został do niego powołany?

W poniedziałek popołudniu Ministerstwo opublikowało zarządzenie ws. powołania Komitetu Dostępność Plus w ochronie zdrowia.

Jak czytamy w zarządzeniu, Komitet jest organem pomocniczym ministra zdrowia. Celem prac Komitetu jest koordynacja działań merytorycznych w projekcie Dostępność Plus dla zdrowia.

W ramach Komitetu będą działać grupy robocze.

Członkami Komitetu są:

1) Przewodniczący - dyrektor departamentu właściwego do spraw e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego - kierownik projektu w Ministerstwie Zdrowia;

3) Sekretarz - przedstawiciel departamentu właściwego do spraw e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, bez prawa głosu, wyznaczony przez Przewodniczącego;

4) przedstawiciel Ministra Inwestycji i Rozwoju;

5) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia;

6) przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Pacjenta;

7) przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych

8) przedstawiciele: Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienia Zielonogórskiego, Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, Polskiej Federacji Szpitali, Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, Fundacji Telemedycznej Grupy Roboczej, Fundacji Integracja,  Razem dla Zdrowia, Dialog dla Zdrowia, Obywatele dla Zdrowia, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;

9) przedstawiciele grup roboczych:

a) do spraw architektury systemu w składzie:  Prof. Marek Wysocki – przedstawiciel Fundacji Aktywizacyjnej,  Dr inż. Joanna Borowczyk – przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji,

b) do spraw cyfryzacji w składzie: Artur Marcinkowski – przedstawiciel Fundacji Widzialni,  Mec. Jan Pachocki – przedstawiciel Telemedycznej Grupy Roboczej,

c) do spraw komunikacyjnych w składzie:  Aleksandra Włodarczak – przedstawiciel Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”,  Iwona Wójcik – przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienia Zielonogórskiego,

d) do spraw organizacyjnych w składzie: Aneta Kłunduk – przedstawiciel Pracodawcy Zdrowia, Agata Michalak – przedstawiciel Polskiej Unii Szpitali Klinicznych.

Ponadto przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Komitetu, w szczególności przedstawicieli administracji publicznej, środowisk naukowych oraz konsultantów w ochronie zdrowia.

Do zadań Komitetu należy:

1) opracowanie – w ramach grup roboczych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 9 – i przyjęcie standardów Dostępności Plus odrębnie dla szpitali oraz placówek podstawowej opieki zdrowotnej;

2) przeprowadzenie przeglądu standardów, o których mowa w pkt 1, oraz weryfikacja efektów ich wdrożenia;

3) opiniowanie dokumentacji dla procedury wyboru wniosków grantowych w ramach projektu, przeprowadzonej przez departament właściwy do spraw e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

4) opiniowanie zakresów rzeczowych zawartych we wnioskach grantowych złożonych w ramach projektu oraz wniosków o ich zmianę, jeżeli podmiot, o którym mowa w pkt 3, zidentyfikuje wątpliwości co do zakresu rzeczowego projektu, wymagające specjalistycznej wiedzy eksperckiej;

5) monitorowanie wdrażania projektu na poziomie strategicznym w odniesieniu do aspektów merytorycznych;

6) opracowanie i przyjęcie rekomendacji w zakresie kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mających na celu zwiększenie dostępności podmiotów leczniczych dla osób niepełnosprawnych;

7) zaopiniowanie i zatwierdzenie raportu z audytu końcowego projektu;

8) opracowanie i przyjęcie rekomendacji końcowych w ramach projektu.

Ustalenia, wnioski i opinie Komitetu oraz grup roboczych są podejmowane przez Komitet w drodze konsensusu, a w przypadku niemożności jego osiągnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 uprawnionego do głosowania składu Komitetu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz