M. Miłkowski oficjalnie wiceministrem od leków. Co jeszcze się zmienia?

06 Lutego 2019, 21:32 Łukasz Szumowski i Maciej Miłkowski

Wiceminister Maciej Miłkowski przejął kwestie związane z polityką lekową Ministerstwa Zdrowia. Jest nowy podział kompetencji w kierownictwie resortu, uwzględniający też zmianę statutu MZ i części departamentów. Kto za co odpowiada po zmianach?

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski sprawuje nadzór nad: Głównym Inspektorem Farmaceutycznym; Głównym Inspektorem Sanitarnym; Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych; Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:  Gabinet Polityczny Ministra; Biuro Ministra; Biuro Komunikacji; Wydział Ochrony Informacji Niejawnych. Ponadto rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy wiceministrami i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko jest członkiem: Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia.

J. Szczurek-Żelazko inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Dialogu Społecznego,
b) Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki,
c) Departament Pielęgniarek i Położnych,
d) Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;

Ponadto nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,  Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,  Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, uczelni medycznych.

Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

Ponadto inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament e-Zdrowia,
b) Departament Nadzoru i Kontroli,
c) Departament Prawny;

Cieszyński nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie, Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie, e) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie, Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie.

Ponadto wykonuje w imieniu Ministra prawa wynikające z udziałów albo akcji Skarbu Państwa w: Centrali Farmaceutycznej „CEFARM” S.A. z siedzibą w Warszawie, Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju, Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” S.A. z siedzibą w Warszawie, Warszawskich Zakładach Sprzętu Ortopedycznego, Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich,
b) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
c) Departament Systemu Zdrowia.

Ponadto nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: Banku Tkanek Oka w Warszawie, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie, Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie, Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie, Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Budżetu i Finansów,
b) Departament Oceny Inwestycji,
c) Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.

Ponadto nadzoruje działalność Centrum Onkologii w Warszawie, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Narodowego Centrum Krwi w Warszawie, regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.
Gadomski wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa. Zapewnienia funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz m.in. inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań dotyczących restrukturyzacji i planów naprawczych instytutów badawczych.

Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich.

Podlegają mu:
a) Departament Analiz i Strategii,
b) Departament Współpracy Międzynarodowej,
c) Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny.

Ponadto nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, Instytutu Żywności i Żywienia, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi, Krajowego Centrum do Spraw AIDS, Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku, Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach, Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Kto kogo zastępuje np. w razie urlopu lub choroby?

Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia Sekretarz Stanu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Ministra Podsekretarz Stanu.

Sekretarza Stanu Józefę Szczurek-Żelazko zastępuje Zbigniew J. Król;

Podsekretarza Stanu Sławomira Gadomskiego zastępuje Janusz Cieszyński;

Podsekretarza Stanu Janusza Cieszyńskiego zastępuje Maciej Miłkowski; 

Podsekretarza Stanu Macieja Miłkowskiego zastępuje Zbigniew J. Król;

Podsekretarza Stanu Zbigniewa J. Króla zastępuje Sławomir Gadomski.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz