MZ zawalczy o trzeźwość młodych ludzi. Dopalacze też na celowniku

11 Lutego 2019, 10:20 ALKOHOL

Resort zdrowia chce zminimalizować szkody powodowane przez używanie przez młode osoby alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Przygotował program dla osób w wieku  15-26 lat, który realizować mają przychodnie POZ, szpitale oraz przychodnie studenckie. Co obejmuje program?

Celem głównym programu jest ograniczenie używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym szkód zdrowotnych i społecznych. Resort stawiać będzie na profilaktykę w populacji młodzieży i młodych dorosłych w wieku 15-26 lat.

Spytaliśmy Ministerstwo o szczegóły. 

 

Pieniądze z Unii

Ogólnopolski program profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych” został opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Obecnie program jest na etapie opiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Program będzie wdrażany ze środków PO WER, a jego realizatorzy będą wybierani w drodze konkursowej (obecnie nie jest możliwe podanie terminu ogłoszenia naboru).

 

Jakie mają być efekty?

MZ chce osiągnąć:

  • zwiększenie odsetka osób z wcześnie rozpoznanym problemem używania  alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w wieku 15-26 lat, w tym wśród młodzieży akademickiej na poziomie POZ, a także przychodniach studenckich oraz szpitalach ogólnych realizujących Program;
  • zmniejszenie natężenia używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w populacji osób objętych krótką interwencją terapeutyczną;
  • wzrost poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych personelu POZ, w tym przychodni studenckich i szpitali ogólnych (w tym personelu IP/SOR) w zakresie wczesnej identyfikacji i stosowania krótkiej interwencji u osób używających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uwrażliwienie ich na ten problem; 
  • stworzenie ścieżki postępowania profilaktycznego (rekomendacje) w zakresie używania i uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
    w placówkach POZ, w tym przychodniach studenckich oraz w szpitalach ogólnych;
  • wzrost świadomości i wiedzy o ryzyku, konsekwencjach zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w populacji młodzieży i młodych dorosłych w wieku 15 - 26 lat objętych wsparciem w Programie.

Planowany okres realizacji Programu to lata 2019 - 2023.

Kto zrealizuje program?

Świadczenia będą realizowane w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej i szpitalach posiadających w swoich strukturach Izbę Przyjęć i/lub Szpitalny Oddział Ratunkowy

Główne interwencje w Programie to:

  • opracowanie rekomendacji dla placówek zdrowotnych w zakresie profilaktyki i postępowania w przypadku używania i nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież i młodych dorosłych;
  • opracowanie i realizacja szkoleń w formie e-learning dla kadry medycznej mającej kontakt z młodzieżą i młodymi dorosłymi używającymi alkohol i inne substancje psychoaktywne;
  • opracowanie merytoryczne kampanii informacyjno-edukacyjnej kierowanej do młodzieży i młodych dorosłych w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

Aleksandra Kurowska

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz