Zmiany w OC podmiotów leczniczych i to już od kwietnia

12 Lutego 2019, 15:58 szpital

Zmiana przepisów dotyczy między innymi jednej grupy zawodowej, a także wybranych obszarów jak chirurgia plastyczna, której część będzie wyłączona spod obowiązkowej polisy. Równocześnie jednak przepisy wiążą ręce ubezpieczycielom. Jak pisze MF, poza uwzględnionymi w przepisach wyjątkami, nie będzie możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. 

Ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Będzie miał wpływ - jak szacuje MF - wpływ między innymi na ok. 60 tys. fizjoterapeutów i 29 firm ubezpieczeniowych. 

Obowiązek ubezpieczenia fizjoterapeuty

Nowe rozporządzenie to efekt m.in. nowelizacji ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, którą uchwalono w zeszłym roku.  Zmiany z niej wynikające co do zasady wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Ustawa ta wprowadza m.in. możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych. To wiąże się z obowiązkiem wykupienia OC.  

Dodatkowo zmieniły się zapisy ustawy związane z delegacją do wydania rozporządzenia. Zgodnie z nowym brzmieniem minister finansów w porozumieniu z ministrem zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą, oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę rodzaje działalności leczniczej i rodzaje podmiotów wykonujących tę działalność.

Jaki wzrost kosztów?

MF tłumaczy, że na razie nie jest możliwe jednoznaczne oszacowanie potencjalnych kosztów jakie będą ponosili fizjoterapeuci. Zdaniem resortu dopiero po wejściu w życie regulacji zakłady ubezpieczeń opracują odpowiednie produkty ubezpieczeniowe. 

W odniesieniu do podmiotów leczniczych, lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, potencjalne koszty nie powinny ulec zmianom  - nie zmienią się dla nich wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia czy też zakres polis

Większość bez zmian, ale...

- Projekt rozporządzenia co do zasady utrzymuje obecnie obowiązujące regulacje w zakresie szczegółowego zakresu ubezpieczenia oraz minimalnej sumy gwarancyjnej w odniesieniu do podmiotów leczniczych, lekarzy i pielęgniarek - informuje MF.

Określono szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczeniem OC będzie objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu za szkody, będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Wyłączenia

MF uważa, że uzasadnione jest, by z zakresu ubezpieczenia wyłączyć odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za enumeratywnie określone w rozporządzeniu szkody. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone zostały m.in. powstałe w wyniku m.in. aktów terroru. 

Ponadto zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi określonymi w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia wyłącznie, jeżeli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem ich leczenia. I w związku z tym ubezpieczenie OC będzie obejmowało tylko szkody w takich przypadkach.

Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC nie będzie obejmowała skutków błędu medycznego w przypadku zabiegu chirurgii plastycznej przeprowadzonego wyłącznie w celu estetycznym.

Ubezpieczyciel nie ograniczy zakresu obowiązkowej polisy 

Ponieważ przepisy mają za cel ochronę potencjalnych poszkodowanych, wskazano, iż ubezpieczenie OC będzie obejmowało wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Co gdy różne rodzaje działalności?

Projekt odnosi się również do sytuacji, gdy podmiot wykonuje więcej niż jeden rodzaj działalności leczniczej albo wykonuje ją w więcej niż jednej formie. W takim przypadku wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC będzie stanowić równowartość najwyższej minimalnej sumy gwarancyjnej określonej dla wykonywanych rodzajów działalności leczniczej albo form wykonywanej działalności leczniczej.

Okres przejściowy, gdy umowa już zawarta

Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, a okres, na który została zawarta, upływa po dniu wejścia w życie rozporządzenia, nową umowę zawiera się nie później jednak niż w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r., 

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

inka Wtorek, 12 Lutego 2019, 21:25
ciekawa jestem dlaczego nikt nie pochyla się wysokością sumy gwarancyjnej ? W kontekście wysokości zasądzanych odszkodowań, zadośćuczynień ? Dotychczasowe sumy ubezpieczenia są za niskie , należałoby je podnieść