Wiemy jakimi projektami ustaw zdrowotnych zamierza zająć się rząd

14 Grudnia 2015, 10:48 kprm

W Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów opublikowano wykaz zaplanowanych prac legislacyjnych i programowych rządu. Jeszcze na 2015 rok przewidziano prace nad trzema projektami ustaw i założeniami do ustawy, natomiast w roku 2016 możemy spodziewać się prac rządu nad kolejnymi dwoma projektami, leżącymi w kompetencjach Ministerstwa Zdrowia.

Prace zaplanowane na bieżący rok:

  1. Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Proponowana nowelizacja dotyczy: uproszczenia procedur w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego spzoz; zakazu zbywania akcji albo udziałów w spółkach Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia podmioty te stracą większościowy pakiet akcji albo udziałów; wprowadzenia obowiązku przekazywania zysku w spółkach, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają ponad 50% akcji albo udziałów na cele związane z działalnością leczniczą; wprowadzenia obowiązku informowania policji w przypadku przyjęcia do szpitala osoby o nieustalonej tożsamości. Za opracowanie projektu odpowiada wiceminister Piotr Warczyński.
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw . Planowane rozwiązania dotyczą wprowadzenia bezpłatnych leków dla osób powyżej 75. roku życia, które mają w każdym przypadku posiadać możliwość otrzymania bezpłatnego leku, który będzie najtańszym z daną substancją czynną, spośród leków umieszczonych w wykazie leków refundowanych, a także wynikających ze zdiagnozowanego przez lekarza problemu. Za projekt odpowiada wiceminister Piotr Gryza.
  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Proponowana zmiana dotyczy przywrócenia stażu podyplomowego, co zgodnie z postulatami wielu środowisk, a w tym i rektorów uczelni, pozytywnie wpłynęłoby na jakość opieki zdrowotnej sprawowanej nad pacjentami przez najmłodszych lekarzy. Za opracowanie projektu odpowiada wiceminister Jarosław Pinkas.

Projekty rządu zaplanowane na rok 2016:

  1. Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie.  Głównym celem projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie jest dostosowanie polskiego ustawodawstwa w obszarze pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu krwi i jej składników do wymagań dyrektyw europejskich oraz standardów konstytucyjnych. Obecnie trwa postępowanie przeciw Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie niepełnej transpozycji dyrektyw dotyczących krwi. Najważniejsze z proponowanych w projekcie ustawy zmian dotyczą: zagwarantowania działalności centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; zagospodarowania nadwyżek osocza, czasowych ram akredytacji udzielanej jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi oraz wzmocnienia uprawnień kontrolnych; regulacji dotyczących rejestru dawców krwi;  wywozu i przewozu krwi; dodatkowego odznaczenia dla honorowych dawców krwi oraz szkoleń dla lekarzy przetaczających krew i jej składniki. Za opracowanie projektu odpowiada wiceminister Katarzyna Głowala.
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych . Celem wprowadzanych regulacji jest poprawa ochrony zdrowia przed szkodliwością palenia. Proponowane rozwiązania to m.in.: wprowadzenie zakazu sprzedaży papierosów elektronicznych młodzieży poniżej 18. roku życia; ograniczenie dozwolonych miejsc palenia papierosów elektronicznych; wprowadzenia zakazu sprzedaży na odległość, w tym sprzedaży transgranicznej, wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych; ograniczenia w zakresie reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych; wskazania w przypadku poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wstrzymania wytwarzania lub wprowadzania do obrotu lub nakazanie wycofania z obrotu papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych. Za opracowanie projektu odpowiada wiceminister Jarosław Pinkas.

AP

Źródło: bip.kprm.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz