Wyimaginowana wspólnota, ale pieniądze na zdrowie całkiem realne

20 Lutego 2019, 9:15 kalkulator inwestycje stetoskop lekarz medycyna dokumenty dokumentacja analiza

Ponad 8 mld euro inwestycji w latach 2014-2018 – taką wartość miały zdrowotne projekty współfinansowane przez Komisję Europejską. W sumie w analizowanym okresie udało się sfinansować ponad 7000 projektów, które wspierały promocję zdrowia i edukację zdrowotną, reformy systemu ochrony zdrowia czy w końcu badania w obszarze innowacji.

 

Jak UE wydawała fundusze na zdrowie?

Ze sporej kwoty skorzystała również Polska, która aktywnie pozyskiwała fundusze m.in. na projekty związane z e-zdrowiem, wyrównywaniem nierówności w zdrowiu, czy też na badania w obszarze medycyny oraz innowacji w zdrowiu.

Na poprawę dostępu i wyrównywanie różnic

Kwota 1,3 mld euro trafiła na 923 projekty, których głównym celem była poprawa dostępu do systemu ochrony zdrowia lub wyrównywanie różnic pomiędzy systemami. W sumie ze wsparcia skorzystało 16 państw członkowskich- przy czym najwięcej projektów pochodziło z Niemiec, Polski, Portugalii, Grecji oraz Węgier, natomiast najwyższe kwoty przeznaczono na projekty realizowane przez Chorwację, Portugalię, Węgry oraz Estonię.

Na reformy systemu ochrony zdrowia

Unia Europejska nie szczędziła również finansowania na projekty, których głównym celem było reformowanie systemu ochrony zdrowia, a w szczególności wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej oraz przesunięcie ciężaru opieki zdrowotnej ze szpitali na inne jej segmenty. Na ten cel przeznaczono 1,6 mld euro. Fundusze te umożliwiły sfinansowanie aż 1738 projektów- z czego najwięcej inicjatyw pochodziło z Polski, Bułgarii, Hiszpanii, Litwy i Grecji. W sumie największe kwoty trafiły do Polski, Hiszpanii, Czech oraz Bułgarii.

Na e-zdrowie

Ten obszar skonsumował w analizowanych czterech latach jedynie 600 mln euro. Spośród 19 państw, które skorzystały z unijnego wsparcia na e-zdrowie, znalazła się również Polska. Należała ona do grona państw z największa liczbą projektów (w tej grupie ramie w ramie po unijne wsparcie stały również Niemcy i Hiszpania), a także w grupie państw, które otrzymały największe – pod względem kwoty – wsparcie. Przykładem jednego z projektów sfinansowanych w tym obszarze był francuski projekt Paster Patient Index, w którym udział finansowania z UE wynosił 180 tys. euro. Dzięki niemu udało się stworzyć bazę danych medycznych pacjentów, których można było identyfikować na poziomach regionalnych w różnych instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia.

Na badania i innowacje

Na 1708 projektów wspierających badania i rozwój przeznaczono w sumie 1,8 mld euro. W tym obszarze Polska znalazła się w trójce państw – obok Hiszpanii i Węgier – które otrzymały najwięcej funduszy. Przykładem jednego z projektów, które skorzystały z dofinansowania UE, był włoski projekt Fast Breast Check. Kwotą 424 tys. euro wsparto prace nad urządzeniem umożliwiającym szybkie obrazowanie zmian nowotworowych w obrębie piersi.

Na promocję zdrowia i bezpieczeństwo pracy

Aż 2 mld euro unijnych funduszy trafiło natomiast na projekty związane z promocją zdrowia, profilaktyki, zdrowego starzenia się czy też bezpieczeństwa i higieny pracy. Również i w tym obszarze Polska była kluczowym beneficjentem – znalazła się bowiem pośród państw, które zgłosiły najwięcej projektów, jak również tych- które otrzymały największa kwotę dofinansowania. W sumie na w tej perspektywie finansowej zrealizowano w całej unii 2535 projekty zgłoszone przez 25 krajów członkowskich.

Na wsparcie kard medycznych

W perspektywie 2014-2018 UE nie szczędziła również pieniędzy na wsparcie kadr medycznych i rozwiązywanie problemu niewystarczającej liczby personelu fachowego. W sumie na ten cel przeznaczono miliard euro, z którego sfinansowano 275 projektów zgłoszonych przez 20 państw UE. Wśród sfinansowanych projektów znalazły się również te realizowane w Polsce. Nasz kraj również w tym obszarze znalazł się w grupie państw, które zgłosiły najwięcej projektów o najwyższej wartości unijnego wsparcia.

Analiza ta jest dla wszystkich eurosceptyków namacalnym dowodem na pomoc jaką Polska otrzymuje z UE. W latach 2014-2018 nasz kraj był jednym z głównych beneficjentów unijnych funduszy na zdrowie.

AM

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz