Ustawa o centralizacji kontroli NFZ - z podpisem Prezydenta

01 Marca 2019, 11:16 pismo dokument podpis

Ustawa wprowadzająca korpus kontrolerski NFZ została podpisana przez Prezydenta RP. Jej celem jest m.in. poprawa skuteczności kontroli prowadzonych przez Fundusz, a także sprawniejsze działanie szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczą przede wszystkim:  

- przeniesienie uprawnień kontrolnych NFZ na poziom Prezesa Funduszu i utworzenie korpusu kontrolerskiego oraz przeniesienie podległości służbowej pracowników kontroli oddziałów wojewódzkich Funduszu do struktur centrali NFZ,

- ujednolicenie trybu kontrolnego dla wszystkich podmiotów kontrolowanych,

- ograniczenie dokumentowania ustaleń z kontroli do wystąpienia pokontrolnego wraz z określeniem trybu odwoławczego,

- wprowadzenie rozwiązań usprawniających prowadzenie procesu kontrolnego poprzez m.in.: nieodpłatne korzystanie z informacji przetwarzanych w rejestrach publicznych; wprowadzenie obowiązku współdziałania z Prezesem NFZ organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych osób prawnych oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz ich pomocy przy wykonywaniu zadań kontrolnych.

Wzmocnienie jednostek kontrolnych NFZ połączone będzie z wdrożeniem nieobecnych do tej pory w praktyce działania Funduszu praw kontrolowanego, takich jak: zakaz równoczesnej kontroli ze strony ministra i funduszu, zakaz powtórnej kontroli tego samego zakresu, limit dni roboczych, podczas których może być prowadzona kontrola w danym roku kalendarzowym, a także powiadomienia o kontroli przekazywane z 7-dniowym wyprzedzeniem.

W celu obniżenia kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców i NFZ wymiana dokumentów odbywać się będzie w formie elektronicznej.

Zmiany w SOR i NOL

Druga istotna grupa zmian dotyczy rozwiązań poprawiających dostęp pacjentów do świadczeń w nagłych przypadkach (nowelizacja ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym). Szpitale ogólnopolskie, które dysponują oddziałem SOR lub izbą przyjęć, będą mogły udzielać, po złożeniu odpowiedniego wniosku, świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Jednocześnie nastąpi usprawnienie działań SOR-ów poprzez wprowadzenie jednolitych ogólnopolskich zasad segregacji medycznej.

W szpitalnym oddziale ratunkowym będzie prowadzona segregacja medyczna, którą przeprowadzać będzie pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu. W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego będzie przydzielana jedna z kategorii w pięciostopniowej skali.

Informacja o czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych ma być podawana na wyświetlaczu zbiorczym umieszczonym w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć. Do prowadzenia segregacji medycznej wykorzystywany będzie system zarządzający trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym, w którym będą przetwarzane dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia pacjenta oraz dane o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego w szpitalnym oddziale ratunkowym („TOPSOR”).

Źródło: prezydent.pl

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz