Prezydent podpisał ustawę o Agencji Badań Medycznych

04 Marca 2019, 14:39 laboratorium

W poniedziałek (4 marca) ustawa o utworzeniu Agencji Badań Medycznych wyszła podpisana spod pióra Prezydenta Andrzeja Dudy.

Celem ustawy o Agencji Badań Medycznych  jest zapewnienie instytucjonalnego wsparcia dla finansowania analiz oraz badań naukowych w ochronie zdrowia. Rolą Agencji będzie wspieranie rozwoju badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych, w tym m.in. niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, jak również badań procesów leczniczych, a także badań i interwencji epidemiologicznych, analiz i modelowania dużych publicznych zbiorów danych w ochronie zdrowia oraz badań dotyczących zarządzania, rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia.  

Zgodnie z ustawą działalność Agencji będzie polegała na:

1)     dofinansowaniu badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych wyłonionych w drodze konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych i epidemiologicznych;

2)     wydawaniu opinii i ekspertyz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na rzecz organów administracji publicznej lub innych podmiotów w wyniku realizacji zawartych umów;

3)     inicjowaniu i rozwijaniu współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na podstawie programów;

4)     inicjowaniu i realizacji własnych badań naukowych i prac rozwojowych.

Ustawa stanowi, że wybór projektów na dofinasowanie badań następuje w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezesa. Ustawa reguluje sposób przeprowadzania konkursu,  wyboru projektów mających otrzymać dofinasowanie oraz nadzór Agencji nad realizacją projektu, który otrzymała dofinansowanie z Agencji. 

Powołanie Prezesa Agencji Badań Medycznych nastąpi w drodze konkurs. Swoją kadencję będzie pełnić na okres 6 lat, przy czym  ta sama osoba może pełnić funkcję Prezesa nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Zastępców Prezesa Agencji, których nie może być więcej niż trzech powołuje Prezes w drodze konkursu. Ustawa określa wymagania jakie musi spełniać osoba powołana na Prezesa ABM i zastępców Prezesa Agencji. Prezes jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową Agencji oraz za zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Agencji. 

W skład Rady Agencji powoływanej na 6 – letnią kadencję wchodzi od 15 do 20 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

W zakresie gospodarki finansowej Agencji ustawa przewiduje, że będzie ona prowadzona na podstawie rocznego planu finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Podstawą finansowania Agencji Badań Medycznych będzie dotacja celowa, dotacja podmiotowa z budżetu państwa oraz odpis w kwocie stanowiącej 0,3 proc. przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia. Agencja będzie również mogła pozyskiwać środki z innych źródeł. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 źródło: Prezydent

 

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz