NRL oczekuje pilnych prac nad projektem noweli ustawy o zawodach lekarza

05 Marca 2019, 10:57 lekarze

Naczelna Rada Lekarska oczekuje pilnego procedowania projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, będącego wynikiem prac Zespołu ds. opracowania propozycji nowelizacji przy ministrze zdrowia, z uwzględnieniem poprawek NRL.

Rada przyjęła stanowisko w tej sprawie, w którym podkreśla, że proponowane zmiany w ustawie po uwzględnieniu poprawek zaproponowanych przez NRL, podniosą jakość kształcenia i wykonywania zawodu, wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom.

Jedna z poprawek przewiduje np. że konsultant krajowy w danej dziedzinie medycyny na rok przed przewidywanym terminem LEK i LDEK publikuje, za pomocą SMK, wykaz maksymalnie 2 źródeł bibliograficznych w języku polskim do konkretnych działów i dokładnych wytycznych konkretnych towarzystw naukowych, z których przygotowywane są pytania na odpowiedni test. Obecny projekt mówi o „wykazie źródeł bibliograficznych, z których przygotowywane są pytania”.

Inna z poprawek dotyczy sfinansowania stażu podyplomowego. Projekt wskazuje, że w 2020 r. środki na sfinansowanie stażu podyplomowego, wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje okręgowej izbie lekarskiej minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.

NRL proponuje, aby środki te trafiały do marszałka województwa. Samorząd lekarski będzie zaś zajmował się organizacją i zapewnieniem warunków odbywania stażu.

W skład zespołu ekspertów przy CMKP miałoby w myśl poprawki NRL wchodzić trzech przedstawicieli NRL. Obecny projekt mówi o jednym przedstawicielu Rady.

NRL proponuje też, że w umowie między MZ a szpitalem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne o przekazaniu środków finansowych, będzie  wskazane, że środki te  przeznaczone są w szczególności na 1) wynagrodzenie kierowników specjalizacji i staży kierunkowych;  2) comiesięczną obsługę administracyjną procesu szkolenia, w zryczałtowanej wysokości 5% wynagrodzenia brutto w odniesieniu do rezydenta; 3) wypełnianie przez podmiot wymogów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i udokumentowane fakturą pracownicze badania lekarskie; 4) wzrost kosztów ubezpieczenia działalności leczniczej; 5) wzrost wydatków rzeczowych wynikający z udzielania świadczeń przez lekarzy odbywających szkolenie; 6) składki, jakie podmiot zobowiązany jest odprowadzać na rzecz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, jeżeli dotyczy; 7) koszty urlopów szkoleniowych; 8) pokrycie zobowiązań podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne do przekazania środków na wynagrodzenie lekarzy odbywających staż kierunkowy poza tym podmiotem (...)

Jak proponuje NRL kierownikowi specjalizacji powinno przysługiwać wynagrodzenie dodatkowe miesięczne w wysokości 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, za każdego lekarza odbywającego pod jego kierunkiem szkolenie specjalizacyjne. Projekt przewiduje takie wynagrodzenie na poziomie 1 tys. zł brutto.

Źródło: NRL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz