NFZ zmienia zarządzenie dot. programów lekowych

15 Marca 2019, 9:55 NFZ

Centrala NFZ opublikowała zarządzenie Prezesa Funduszu zmieniające zarządzenie ws. określenia warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Chodzi o zarządzenie Nr 30/2019/DGL.

Jak wskazano w uzasadnieniu, zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2019 r.,  a także z konieczności wprowadzenia innych zmian merytorycznych.

Zmiany te dotyczą m.in. zmiany 13-znakowych kodów EAN na 14-znakowe kody GTIN zgodnie z obwieszczeniem refundacyjnym. Wynikają także z dodania do obwieszczenia refundacyjnego programu lekowego leczenia chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem.

Chodzi także o  doprecyzowaniu warunków wymaganych wobec świadczeniodawców dla programu lekowego B.6 - Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca, w związku z uwagami Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób płuc, Konsultanta Krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Instytutu Chorób Płuc i Gruźlicy, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, zmianę wymagań dla programu lekowego B.56 - Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego, w związku z uwagą Polskiego Towarzystwa Urologicznego,  dodanie wymagań dla programu lekowego B.88 - Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym,  doprecyzowaniu warunków wymaganych wobec świadczeniodawców dla programów lekowych: B.59 - Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych, B.60 - Leczenie choroby Gaucher'a typu I, B.63 - Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu, B.71 - Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową, B.72 - Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem, B.78 - Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką, B.100 - Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu,  B.103 - Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem,

Zmiana dotyczy też załącznika nr 5 do zarządzenia, określającego katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych i polega na dodaniu współczynnika dla substancji czynnej ewerolimus w związku z objęciem refundacją pierwszego leku generycznego w programach lekowych leczenia raka nerki oraz leczenia wysokozróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz