Bezlimitowy rezonans i tomografia - jest projekt zarządzenia

15 Marca 2019, 14:33 badanie rezonans diagnostyka

Do konsultacji trafił NFZ projekt dotyczący tomografii komputerowej (TK) oraz rezonansu magnetycznego (RM). Zakłada wprowadzenie bezlimitowego rozliczania i finansowania tych świadczeń.

NFZ i resort zdrowia zapowiadały niedawno na konferencji skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie tomografii komputerowej (TK) oraz rezonansu magnetycznego (RM) poprzez zwiększenie środków finansowych na realizację tych badań.

- Wprowadzenie bezlimitowego rozliczania i finansowania tych świadczeń zgodnie z rzeczywistym wykonaniem powinno zmotywować świadczeniodawców do wykonywania większej liczby badań. Jest to szczególnie ważne, z uwagi na bardzo długie kolejki chorych, oczekujących na tę diagnostykę - pisze Fundusz. 

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Zobacz projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15.03.2019 r. zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Oto zapisy jakie mają być dodane do obecnego zarządzenia:

„6a. W przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń, w zakresie: badania tomografii komputerowej lub w zakresie: badania  rezonansu magnetycznego, przekroczy określoną dla nich kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy, na wniosek Świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie – odpowiedniemu zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i kwoty zobowiązań oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.”

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze Świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń udzielanych od dnia  1 kwietnia 2019 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Nasz komentarz: ciekawe czy wszystkie szpitale, które mają takie możliwości sięgną po dodatkowe pieniądze na badania. W praktyce zapisy powodują, że szpital będzie musiał na cztery miesiące lub więcej skredytować część badań, bo nie będzie mógł się rozliczać co miesiąc. Pozostaje też kwestia braku specjalistów i techników. 

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

emetra Środa, 03 Kwietnia 2019, 0:07
Te kolejki przydałoby się skrócić bo czekanie za rezonansem pół roku to przesada. Ja na szybko potrzebowałam RM biodra to musiałam zapisać się do łódzkiej placówki Wizja V i tam mnie wzięli prawie że od razu.