Szpital w Sławnie nadal słabnie – wyniki kontroli NIK

25 Marca 2019, 9:36 szpital

- NFZ nie pokrywał całości kosztów świadczeń medycznych szpitala w Sławnie (zachodniopomorskie), ale niezbędna w takiej sytuacji pomoc finansowa Starostwa Sławieńskiego również była niewystarczająca - ocenia NIK. Jak stwierdzili kontrolerzy, pozostająca w złej kondycji placówka podejmowała też nieprawidłowe decyzje kadrowe i czynności prawne.

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała funkcjonowanie Szpitala w Sławnie oraz nadzór sprawowany nad nim przez Starostwo. Przychody z tytułu finansowania świadczeń medycznych przez NFZ nie pokrywały kosztów z nimi związanych. Utrzymanie zdolności szpitala do świadczenia usług wymagało (i nadal wymaga) stałego zasilania finansowego przez samorząd.

Jak relacjonuje NIK, w latach 2012-2017 z budżetu Powiatu Sławieńskiego przekazano Szpitalowi pomoc finansową, którą stanowiły dotacje (w kwocie 0,9 mln zł) oraz pożyczki (w łącznej kwocie 4,7 mln zł, z czego 3,4 mln zł zostało umorzonych). Udzielona pomoc nie doprowadziła jednak do istotnej poprawy sytuacji Szpitala. Wynik finansowy (strata netto) pogorszył się z 228 tys. zł w 2012 r. do 1,62 mln zł w 2015 r. i 1,52 mln zł w 2016 r.

Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z budżetu Powiatu zostały pokryte straty netto (czyli pomniejszone o koszty amortyzacji) w kwotach: 595 tys. zł w 2014 r., 1,09 mln zł w 2015 r. i 1,12 mln zł w 2016 r. Zobowiązania Szpitala ogółem wzrosły z 11,52 mln zł na koniec 2013 r. do 13,41 mln zł na koniec 2016 r. W 2017 r. wyniki finansowe szpitala poprawiły się, strata netto zmniejszyła się do 438 tys. zł, a zobowiązania do kwoty 12,048 mln zł.

Niezbędny remont

Izba zwraca uwagę, że infrastruktura budowlana Szpitala była w złym stanie technicznym. Koszty niezbędnych nakładów na jej remont oszacowano na ponad 23 mln zł brutto. - Utrzymujący się nadal ujemny wynik finansowy Szpitala, wysokie zadłużenie oraz zły stan techniczny środków trwałych wymagających poniesienia znacznych nakładów mogą źle negatywnie wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Szpitala i powodować ryzyko ograniczenia pacjentom dostępności do świadczeń zdrowotnych - wynika z kontroli.

Kontrola przeprowadzona w Starostwie wykazała, że nadzór nad działalnością Szpitala nie zapobiegł trudnej sytuacji ekonomicznej tej jednostki. Działania podejmowane w formie kontroli, audytów, analiz sprawozdań, zatwierdzania planów finansowych i inwestycyjnych, a także oceny bieżącej sytuacji Szpitala na posiedzeniach Zarządu oraz sesjach Rady Powiatu w Sławnie, jak również zleconego audytu Szpitala firmie zewnętrznej, nie doprowadziły do uzyskania równowagi pomiędzy przychodami a kosztami Szpitala.

Co jeszcze stwierdziła Izba?

Inne stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości polegały na:

  • finansowaniu, wbrew przepisowi art. 52 ustawy o działalności leczniczej, wydatków bieżących podmiotu leczniczego z budżetu Powiatu, związanych z obsługą prawną Szpitala (w ramach umowy zawartej na obsługę prawną Starostwa w latach 2016-2017),
  • niedostosowaniu treści umów w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi w latach 2016-2017 do wymogów określonych w art. 116 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej,
  • niewyegzekwowaniu od Rady Społecznej Szpitala wypełniania obowiązków określonych w art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o działalności leczniczej, dotyczących przedstawiania Powiatowi opinii w sprawach zbycia aktywów trwałych, zakupu i przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego oraz  w sprawie związanej z ograniczeniem działalności Szpitala,
  • zatrudnienia zastępcy dyrektora Szpitala bez wymaganego konkursu, co było niezgodne z art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej,
  • zawierania umów na zakup usług prawnych na czas nieokreślony, z naruszeniem art. 142 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  • zaciągnięcia zobowiązania w wysokości 600 tys. zł przez osobę nieposiadającą stosownego upoważnienia (główny księgowy) do działania w tym zakresie w imieniu Szpitala,
  • niewyodrębniania w planach finansowych elementów, o których mowa w art. 31 pkt 2, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Jak wskazuje NIK, aby zbilansować koszty funkcjonowania czterooddziałowego szpitala z wpływami z tytułu kontraktu z NFZ, szpital taki powinien obsługiwać populację minimum 100 tys. osób. W województwie zachodniopomorskim, na 21 jednostek samorządu terytorialnego II stopnia, jedynie trzy - jeden powiat ziemski (stargardzki) i dwa miasta na prawach powiatu (Koszalin i Szczecin) - mają więcej niż 100 tys. mieszkańców. Województwo zachodniopomorskie jest czwartym najsłabiej zaludnionym województwem w Polsce. Ponad połowa mieszkańców województwa skoncentrowana jest w czterech największych miastach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Mieszkańcy mniejszych ośrodków zagrożeni ograniczonej dostępności do usług w szpitalach

Według Izby, wymuszone poprzez warunki finansowania ograniczenie dostępności szpitalnych usług medycznych dla mieszkańców mniejszych ośrodków jest istotnym zagrożeniem.

- Szpitale w tych ośrodkach nie mają wpływów pozwalających na sprawne funkcjonowanie. Infrastruktura budowlana i techniczna ulega stałej degradacji, a konieczność stałych i narastających cięć budżetowych może spowodować istotne obniżenie jakości świadczonych usług. Pomoc samorządów z istoty rzeczy ma charakter doraźny i nie może być traktowana jako rozwiązanie systemowe. Nieuwzględnienie w systemie finansowania lokalnej specyfiki regionu, w tym uwarunkowań demograficznych, może doprowadzić do ograniczenia konstytucyjnego prawa do opieki medycznej mieszkańcom słabo zaludnionych terenów kraju - ocenia NIK.

Źródło:NIK

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz