Wzrost pracujących emerytów w Polsce o 30 proc. Ilu z nich zatrudnia opieka zdrowotna?

05 Kwietnia 2019, 12:14 seniorzy

W ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 proc- wynika z danych ZUS. Branża ochrony zdrowia i opieki społecznej okazuje się jednym z najczęściej zatrudniających emerytów płatnikiem.

Wśród pracujących emerytów przeważały kobiety – stanowiły 56 proc. tej populacji. Prawie 90 proc. pracujących emerytów to osoby w wieku 60/65 lat i więcej

 

Średnio na 1000 osób pobierających emeryturę 131 osób to pracujący emeryci. Najwięcej pracujących emerytów na 1000 osób pobierających emeryturę zamieszkuje województwo wielkopolskie (154) i mazowieckie (153), a najmniej – województwo podkarpackie (82) i świętokrzyskie (95).

Inaczej kształtuje się rozkład terytorialny pracujących emerytów w przeliczeniu na 1000 osób pracujących w gospodarce narodowej. Najwięcej pracujących emerytów w przeliczeniu na 1000 osób pracujących w gospodarce narodowej zamieszkuje województwa: zachodniopomorskie (70), śląskie (69), dolnośląskie i łódzkie (po 64), najmniej natomiast – województwa kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie i podlaskie (po 52)

 

Najwięcej pracujących emerytów pracuje u płatników zaliczających się do sekcji PKD G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – u tych płatników pracuje 14,5 proc. emerytów. W większości województw udział emerytów pracujących w tej sekcji był największy i wahał się od 12,8 proc. w województwie pomorskim do 17,9 proc. w województwie świętokrzyskim. Wyjątek stanowiły województwa: śląskie – tu największy udział mieli emeryci pracujący w sekcji C – Przetwórstwo przemysłowe (13,7 proc.) oraz dolnośląskie i podlaskie, gdzie najwięcej emerytów pracowało w sekcji Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (odpowiednio 14,7 proc. i 17,5 proc.).

 

Odmiennie kształtuje się zatrudnienie emerytów podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym – największy udział ma sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – pracowało w niej 13,1 proc. emerytów. Sekcja ta dominowała w przypadku emerytów zamieszkałych w województwach: łódzkim (15,3 proc.), pomorskim (14,4 proc., śląskim (15,8 proc.) i zachodnio-pomorskim (13,6 proc.). Kolejną sekcją zatrudniającą najwięcej emerytów była sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – w tej sekcji zatrudnionych było najwięcej emerytów z województw: dolnośląskiego (15,9 proc.), lubelskiego (16,0 proc.), opolskiego (13,2 proc.), podkarpackiego (15,6 proc.), podlaskiego (17,8 proc.) i śląskiego (17,9 proc.). Najwięcej emerytów z województwa małopolskiego i mazowieckiego zatrudnionych było u płatników z sekcji P – edukacja (odpowiednio 13,1 proc. i 15,7 proc.), natomiast wśród emerytów zamieszkałych w województwach: kujawsko-pomorskim (15,9 proc.), lubuskim (13,3 proc.), warmińsko-mazurskim (13,4 proc.) i wielkopolskim (15,5 proc.) dominuje sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

 
źródło: ZUS
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz