Samorząd lekarski za stażem podyplomowym dentystów w formie niepodzielonej

08 Kwietnia 2019, 13:05 dentysta gabinet

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przychyliło się do opinii Komisji Stomatologicznej NRL o konieczności pozostawienia stażu podyplomowego lekarzy dentystów w formie niepodzielonej. Propozycja podziału na część podstawową i personalizowaną wynika z projektu noweli ustawy o zawodzie lekarza przygotowanym przez specjalny zespół przy ministrze zdrowia.

Prezydium NRL przyjęło w piątek stanowisko ws. propozycji podziału stażu podyplomowego lekarzy dentystów.

- Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przychyla się do opinii Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej zawartej w Stanowisku nr 3/18/VIII z 14 grudnia 2018 r. o konieczności pozostawienia stażu podyplomowego lekarzy dentystów w formie niepodzielonej – czytamy w stanowisku.

Idea podziału stażu na część podstawową i personalizowaną zawarta została w projekcie rozporządzenia dołączonym do przesłanych Naczelnej Izbie Lekarskiej propozycji zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, będących wynikiem prac powołanego do opracowania tych propozycji Zespołu przy Ministrze Zdrowia.

Jak uzasadnia NRL, za wnioskiem o pozostawienie stażu podyplomowego lekarzy dentystów w formie niepodzielonej przemawiają następujące względy:

  1. obawa o możliwość zrealizowania w ciągu 33 tygodni części stałej obszernego programu i utrwalenie umiejętności z poszczególnych dziedzin stomatologii;
  2. ograniczona liczba podmiotów akredytowanych, w których można będzie odbywać część spersonalizowaną stażu podyplomowego, czego skutkiem będzie brak możliwości zapewnienia stażystom gwarancji ukończenia stażu. Specyfiką rynku podmiotów wykonujących działalność leczniczą w stomatologii jest znacznie mniejsza niż w przypadku pozostałych podmiotów rynku medycznego liczba placówek stomatologicznych chcących przyjąć na staż absolwentów stomatologii. Już dziś bowiem w niektórych okręgowych izbach lekarskich odnotowywane są kłopoty ze skierowaniem wszystkich absolwentów na staż podyplomowy. Niemniej, uzyskując obecnie skierowanie do odbycia stażu od okręgowej rady lekarskiej,  lekarz dentysta uzyskuje względną gwarancję ukończenia stażu, której to gwarancji  byłby pozbawiony w przypadku konieczności ponownego aplikowania do odbycia modułu personalizowanego. Wątpliwe jest, aby  po planowanej nowelizacji przepisów okręgowe rady lekarskie mogły nadal pełnić rolę gwaranta ukończenia stażu;
  3. wątpliwości co do przyjętego celu proponowanego rozwiązania. Chęć rozwinięcia zainteresowań stażysty pod kątem przyszłej pracy w poradni specjalistycznej może natrafić na barierę w postaci braku poradni specjalistycznych gotowych przyjąć stażystów. Bariera ta widoczna jest wyraźnie w przypadku staży specjalizacyjnych. Brak zatem podstaw do przypuszczeń, że w przypadku staży podyplomowych takie miejsca się znajdą.

Ponadto, według NRL,  nie bardzo wiadomo, według jakich kryteriów miałaby być sporządzona kwalifikacja pierwszeństwa w ramach modułu spersonalizowanego stażu.

- Pozostawienie tych samych kryteriów co przy kwalifikacji do modułu stałego (wynik z uczelni) byłoby mało motywujące przy odbywaniu tego modułu. Stosowanie zaś odrębnej punktacji za moduł stały  stażu wymagałoby wdrożenia tych samych standardów oceniania we wszystkich jednostkach akredytowanych, w których odbywany jest staż – podkreślają przedstawiciele samorządu zawodowego lekarzy.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz