Wstępny projekt ust. o stwierdzaniu zgonów – jak ocenia go NRL?

08 Kwietnia 2019, 13:57 śmierć trup kostnica koroner zgon akt zgonu

Pozytywnie oceniło prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wstępny projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów przekazany przez resort zdrowia. Samorząd lekarski pozytywnie ocenił propozycję wprowadzenia instytucji koronera oraz wynagradzania lekarzy stwierdzających zgon. Rada ma jednak liczne uwagi do projektu. Czego one dotyczą?

- Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z wstępnym projektem ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów, przekazanym przy piśmie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r., znak: ZPM.0212.1.2019.ZK, pozytywnie ocenia zamiar uregulowania w jednym akcie prawnym tematyki stwierdzania, dokumentowania i rejestracji zgonu. Pozytywnie należy także ocenić wprowadzenie instytucji koronera oraz wynagradzania lekarzy stwierdzających zgon, sporządzających protokół zgonu lub kartę zgonu, o co samorząd lekarski wielokrotnie apelował – czytamy w przyjętym w piątek stanowisku.

Kierownik zespołu ratownictwa medycznego stwierdzi zgon?

Prezydium NRL zgłosiło też swoje uwagi. Sprzeciw budzi m.in. przyznanie kierownikowi zespołu ratownictwa medycznego (zwykle nie lekarzowi, lecz ratownikowi medycznemu) prawa stwierdzenia zgonu.

- O ile niepodejmowanie medycznych czynności ratunkowych w sytuacji pewnych objawów śmierci (np. plamy opadowe) jest uzasadnione, o tyle przerwanie podjętych czynności ratunkowych musi zawsze mieć mocne uzasadnienie, potwierdzone i badaniami i doświadczeniem – podkreśla NRL.

Potwierdzanie zgonu przez koronera

Ponadto według samorządu lekarskiego niezrozumiała jest konieczność potwierdzania zgonu przez koronera po uprzednim stwierdzeniu zgonu przez lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jak i lekarza sprawującego opiekę medyczną w podmiocie innym niż podmiot leczniczy, przy jednoczesnym braku takiego obowiązku w przypadku stwierdzania zgonu przez ratownika medycznego.

- Nie wiadomo, czym kierowali się projektodawcy przy formułowaniu takich uprawnień dla kierownika zespołu ratownictwa medycznego, który dodatkowo, w przeciwieństwie do ww. lekarzy, ma także uprawnienia do wystawienia karty zgonu - czytamy.

Okręgowe rady lekarskie a listy kandydatów na koronera

Ponadto NRL wskazuje, że w myśl projektu, okręgowa rada lekarska ma przekazywać wojewodzie listę lekarzy kandydatów na koronerów spełniających wymagania, o których mowa w ustawie.

- Należy jednak wskazać, że okręgowe rady lekarskie nie będą miały faktycznej możliwości wykonania takiego obowiązku. Organy samorządu lekarskiego nie posiadają bowiem pełnej informacji na temat wyroków skazujących wydanych wobec lekarzy przez sądy powszechne, gdyż wiele takich wyroków nie trafia do wiadomości okręgowej izby lekarskiej, a organy izby nie mają dostępu do Krajowego Rejestr Karnego – wyjaśnia NRL.

Ponadto wskazuje, że nie ma podstaw prawnych do gromadzenia przez okręgowe izby lekarskie informacji o odbyciu przez lekarzy szkolenia w zakładzie medycyny sądowej uczelni medycznej.

W związku z powyższym, okręgowe rady lekarskie mogą przekazywać wojewodom jedynie listę lekarzy, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacje wskazane w ustawie.

Według NRL, niezasadne jest także nakładanie na okręgową radę lekarską obowiązku przekazywania wojewodzie informacji o zakończonych i toczących się postępowaniach karnych, gdyż organy prowadzące postępowanie karne nie przekazują takich informacji okręgowej radzie lekarskiej.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, zakres informacji przekazywanych wojewodzie przez okręgową radę lekarską powinien ograniczać się do tych ostatecznych, prawomocnych lub natychmiast wykonalnych uchwał rady lekarskiej i orzeczeń sądów lekarskich, które przewidują w odniesieniu do lekarza będącego koronerem pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu lub ograniczenie w wykonywaniu zawodu lekarza.

- Niezasadne jest nakładanie na okręgową radę lekarską obowiązku, niezwłocznego, wskazywania wojewodzie kandydatów na koronera. Zgodnie z art. 13 ust. 6 okręgowa rada lekarska ma przekazywać wojewodzie listę lekarzy spełniających warunki do bycia koronerem, więc to wojewoda powinien powoływać koronera korzystając z przekazanych mu przez radę informacji – czytamy w stanowisku.

Przyczyny zgonu – kto i jak je stwierdza?

Wątpliwości NRL budzi również sprawa dotycząca ustalania przyczyn zgonu. Z zaprojektowanych przepisów nie wynika w sposób precyzyjny, kto i w jaki sposób stwierdza przyczyny zgonu.

- Ponadto należy podnieść wątpliwości co do kwestii ustalania przyczyny zgonu na miejscu zgonu i bez sekcji zwłok. W przypadku nagłego zgonu nie zawsze da się określić przyczyny śmierci bez wykonania sekcji zwłok. Natomiast sam fakt, że osoba, która nagle zmarła, leczyła się wcześniej np. na chorobę wieńcową, nie uprawnia do ustalenia ostrej niewydolności wieńcowej jako przyczyny zgonu. Tak wpisana do karty zgonu przyczyna śmierci bywa później podstawą do opiniowania dla celów ubezpieczeniowych, a nawet opiniowania o prawidłowości postępowania lekarskiego – ocenia NRL.

W związku z powyższym według Rady, w sytuacji nieprzeprowadzenia sekcji zwłok i stosownych badań używane w projekcie ustawy sformułowanie o ustalaniu przyczyny zgonu powinno być zastąpione sformułowaniem o ustalaniu, czy zachodzi podejrzenie zgonu nienaturalnego.

Wynagrodzenie za stwierdzanie zgonu

Samorząd lekarski zwrócił też uwagę, że nie jest jasne, skąd będą pochodziły środki finansowe na pokrycie wydatków związanych ze stwierdzaniem zgonu, sporządzeniem protokołu zgonu i karty zgonu. - Z ust. 2 art. 24 wynika, że wynagrodzenie za stwierdzanie zgonu, sporządzenie protokołu zgonu i karty zgonu ma przysługiwać lekarzowi, który wykonał te czynności. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w projekcie ustawy należy dodać przepisy wskazujące, w jaki sposób lekarz ma otrzymywać to wynagrodzenie, w celu zagwarantowania faktycznego przekazywania lekarzowi tych środków przez pracodawcę, Narodowy Fundusz Zdrowia lub wojewodę – stwierdzają lekarze.

Ponadto w ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wysokość wynagrodzenia dla lekarza za stwierdzenie zgonu i sporządzenie protokołu zgonu oraz wystawienie karty zgonu jest zbyt niska. W ustawie należy także – jak podkreśla NRL - uwzględnić zwrot kosztów dojazdu lekarza do miejsca zgonu (analogicznie do zwrotu kosztów przysługujących koronerowi).

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz