Projekt noweli rozporządzenia dot. badań kierowców – do konsultacji

08 Kwietnia 2019, 14:53 recepta e-recepta

Do konsultacji trafił w poniedziałek projekt noweli rozporządzenia ws. badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Jakie zmiany przewiduje?

Chodzi m.in. o objęcie badaniami również kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej, prowadzących kształcenie w zawodzie oraz kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego. - A zatem w nowelizowanym akcie należy uwzględnić możliwość wydania orzeczeń stwierdzających brak albo istnienie przeciwwskazań lekarskich do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E dla tej grupy osób – czytamy w uzasadnieniu.

W projekcie  wskazano również jednostki uprawnione do przeprowadzania badań osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8, którymi są jednostki organizacyjne służby medycyny pracy, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, 1669 i 2245).

Jak przypomniano w uzasadnieniu, jednocześnie ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany, co do zasad określania wysokości opłaty za badania lekarskie, której wysokość dotychczas była określana przez Ministra Zdrowia w ww. akcie wykonawczym. Obecnie wysokość opłat, reguluje art. 79a ustawy, zgodnie z którym za badanie lekarskie przeprowadzone przez uprawnionego lekarza oraz za przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego pobiera się opłatę, której wysokość nie może przekroczyć 200 zł za każde z tych badań.

W wyniku powyższej nowelizacji ustawy w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu wprowadza się następujące zmiany:

1)     zakres przedmiotowej regulacji rozporządzenia dostosowuje się do obecnego zakresu upoważnienia;

2)     określa się jednostki uprawnione do przeprowadzania badań tych osób;

3)     w załączniku nr 1 do rozporządzenia, obejmującym oświadczenie dotyczące stanu zdrowia osoby badanej, z uwagi  na fakt, że obecnie będą to również osoby niepełnoletnie i stosownie do regulacji zawartej w art. 78 ustawy, dodaje się odpowiednią informację dla rodziców lub opiekunów zawarta w odnośniku do tego załącznika;

4)     dodaje się nowy wzór orzeczenia lekarskiego, który będzie stanowił załącznik nr 7a do nowelizowanego aktu, wydawany w przypadku kandydatów do szkół oraz kandydatów na kursy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz