NRL krytycznie o zarządzeniu ws. umów na świadczenia w sieci szpitali

08 Kwietnia 2019, 14:54 pismo dokument podpis

Stanowczy sprzeciw wobec trybu wydania zarządzenia ws. warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. sieć szpitali, wyraziło w swoim stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

NRL w stanowisku wydanym w miniony piątek wskazała, że samorząd lekarski nie został powiadomiony o treści projektu zarządzenia, co uniemożliwiło mu wyrażenie opinii. Jak podkreśla Rada, podpisane zarządzenie zawiera regulacje budzące istotne wątpliwości i sprzeciw.

W opinii prezydium NRL niezrozumiałe jest objęcie w treści § 7 ust. 5 zarządzenia współczynnikiem korygującym szeregu procedur medycznych realizowanych w podmiotach zakwalifikowanych do pierwszego lub drugiego poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia (PSZ).

Według przedstawicieli samorządu lekarskiego, uzasadnienie zarządzenia nie wskazuje także, aby koszty realizacji procedur medycznych wykonywanych w szpitalach I oraz II poziomu zabezpieczania były wyższe, niż w szpitalach wyższych poziomów i wymagały w związku z powyższym objęcia szczególnym współczynnikiem korygującym w celu podwyższenia ich wyceny.

Jak wskazuje NRL, takie rozwiązanie "w sposób nieuzasadniony dyskryminuje szpitale wyższych poziomów systemu, a zgodnie z założeniami leżącymi u podstaw tworzenia systemu pieniądze powinny podążać za pacjentem, a przyjęte w opiniowanym zarządzeniu rozwiązania stoją w wyraźnej sprzeczności z tymi założeniami".

Rada domaga się więc przedstawienia szczegółowych danych finansowych uzasadniających zastosowanie takiego współczynnika korygującego, w szczególności danych opracowanych w tym zakresie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

- W przypadku braku takich danych Prezydium NRL oczekuje niezwłocznej nowelizacji zarządzenia w taki sposób, aby nie dyskryminowało szpitali wyższych stopni referencyjności - czytamy w stanowisku.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz