Psychiatria dzieci i młodzieży oraz leczenie uzależnień: zbiorą dane o kosztach

09 Kwietnia 2019, 9:18 psycholog psychiatria pacjent lekarz terapia

Choć o poważnych problemach w opiece psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz o lukach w leczeniu uzależnień najmłodszych pacjentów było wiadomo od lat, nagłaśniane ostatnio problemy z zapewnieniem opieki m.in. na Mazowszu zmobilizowały różne instytucje do działań. Rusza m.in. zbieranie danych o kosztach, na podstawie których mają być opracowane nowe taryfy płacone przez NFZ za leczenie. Oby tym razem nowe taryfy zostały wszędzie wdrożone. 

Przypomnijmy, że w zeszłym miesiącu Rada Taryfikacji zapoznała się z założeniami dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży i przeprowadziła konsultacje z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia. Rada, widząc pilną potrzebę wprowadzenia zaproponowanych zmian, zmierzających do odciążenia szpitali psychiatrii dziecięcej i wzmocnienia opieki środowiskowej, zaaprobowała przyjęte rozwiązania i zarekomendowała kontynuowanie prac w ww. zakresie.

Powstać mają nowe taryfy, które miejmy nadzieję, że zaczną obowiązywać od razu w całym kraju. Dla przypomnienia - te w psychiatrii dorosłych, niektóre oddziały NFZ wdrażały od razu a inne na raty, bo nie miały pieniędzy. 

Od kogo dane?

Dane niezbędne do ustalenia taryfy gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży zbierane będą od wszystkich podmiotów leczniczych, które realizują świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży określonych listą kodów zakresu świadczeń oraz kodów produktów rozliczeniowych.

Ile czasu na opracowanie oraz przesłanie informacji?

8 kwietnia Agencja ogłosiła, że rozpoczyna gromadzenie danych i przesyła wnioski o ich udostępnienie. 

10 maja  - to termin do którego placówka ma czas na przygotowanie i udostępnienie danych finansowo-księgowych. 

Dane z jednego roku

AOTMiT zwraca się o dane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.: w zakresie informacji finansowo-księgowych oraz innych niefinansowych.

Dane finansowo-księgowe przekazywane będą zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu 20/2019 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udostępnienia przez świadczeniodawców danych finansowo- księgowych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Agencja otwarta na sugestie

AOTMiT zwróciła się też o przekazywanie jej wszelkich uwag, sugestii i opinii dotyczących świadczenia gwarantowane zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. - Cenimy sobie głos środowiska medycznego na co dzień sprawującego opiekę nad pacjentem, środowiska eksperckiego wyznaczającego standardy i nowe trendy. Państwa uwagi i doświadczenie pozwolą na uwzględnienie w procesie taryfikacji specyfiki świadczenia czyniąc go bardziej przejrzystym, obiektywnym i rzetelnym, stanowiąc tym samym podstawę wyceny spełniającej oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron - poinformowała. 

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz