Ważne zmiany w ustawie o systemie powiadamiania ratunkowego. Awanse, podwyżki, ochrona

10 Kwietnia 2019, 10:58 karetka-ratownik medyczny

Pracowników centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) czekają zmiany. Chodzi m.in. o to, że resort administracji przejmie sprawy związane ze szkoleniami operatorów numerów alarmowych. Mają być też egzaminy, gradacja stanowisk i ścieżki awansu. Będą też dodatkowe etaty dla psychologów ze względu na stresującą pracę w CPR, a także ochrona jak dla funkcjonariuszy publicznych. 

Rząd jeszcze w tym kwartale chce przyjąć nowelizację przepisów, która przewiduje zmiany w organizacji i funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) oraz przejęcie przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej zadań związanych z realizacją szkoleń operatorów numerów alarmowych.

 

Będzie szansa awansu

Resort administracji tłumaczy, że trzeba w centrach powiadamiania ratunkowego dać pracownikom możliwości awansu zawodowego. Ma to być możliwe dzięki gradacji stanowisk i dodaniu stanowisk starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora – trenera. Ma to podnieść motywację do pracy, a dokładniej do tego, by z niej nie rezygnować. Nowe stanowiska będą oznaczać dla części pracowników podwyżki. Jak przyznają autorzy pomysłu, obecnie funkcjonująca, płaska struktura CPR oraz zatrudnienie operatorów poza korpusem służby cywilnej powoduje „zamknięcie” ścieżki rozwoju, co jest demotywujące dla pracowników.

Jest i ale... Dodatkowe stanowiska pracy utworzone zostaną z obecnie przyznanych maksymalnych limitów na stanowisku operatora numerów alarmowych. Nie będzie więc wzrostu zatrudnienia. Poza zadaniami wykonywanymi na stanowisku operatora numerów alarmowych, poszczególne grupy pracowników będą miały dodatkowe zadania związane m. in. z koordynacją i nadzorem nad pracą operatorów numerów alarmowych, sporządzaniem kart ocen pracy operatorów numerów alarmowych, przeprowadzaniem szkoleń wewnętrznych, przygotowywaniem do pracy kandydatów na operatorów numerów alarmowych. Przed awansem potrzebna będzie pozytywna opinia kierownika CPR i psychologa. 

Szkolenia i egzaminy
Projekt ustawy przewiduje, że za szkolenie i egzaminowanie operatorów numerów alarmowych będzie odpowiadać MSWiA. I wyda akty wykonawcze, w których określi organizację i sposób przeprowadzania szkolenia podstawowego i szkoleń doskonalących dla operatorów numerów alarmowych.

W zakresie szkoleń podstawowych operatorów numerów alarmowych proponuje się zwiększenie liczby godzin szkolenia, z jednoczesnym podziałem zajęć na przeprowadzane w CPR oraz w KCM SPR. Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego, operator numerów alarmowych uzyska bezterminowy certyfikat operatora numerów alarmowych, uprawniający do obsługi zgłoszeń alarmowych. Dalsze szkolenia, w szczególności z zakresu obsługi sprzętu, procedur, zmian w systemie powiadamiania ratunkowego, zmian w regulacjach dotyczących służb, z którymi na co dzień współpracują operatorzy numerów alarmowych itp. będą prowadzone w ramach szkoleń doskonalących. Do szkoleń, w szczególności szkoleń doskonalących, wykorzystane będzie dedykowane narzędzie informatyczne, administrowane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
W zakresie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego planuje się podział szkoleń na obowiązkowe i dodatkowe. Każdy pracownik CPR będzie zobowiązany do odbycia określonej liczby szkoleń doskonalących w ciągu roku. Szkolenia przeprowadzane będą w szczególności w formie warsztatów i e-learningu oraz zakończone będą testem. Projekt zakłada wprowadzenie delegacji do wydania rozporządzenia, w którym określona zostanie organizacja i sposób prowadzenia szkoleń podstawowych i doskonalących, rodzaje zajęć dydaktycznych oraz ich wymiar czasowy, kwalifikacje wykładowców i instruktorów, wymagania dotyczące bazy dydaktycznej, szczegółowe warunki, forma i tryb przeprowadzania egzaminu końcowego. W przypadku niewykonywania pracy na stanowisku operatora numerów alarmowych, starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora, koordynatora – trenera przez 2 lata ponowne podjęcie pracy na tym stanowisku poprzedzone będzie szkoleniem podstawowym operatorów numerów alarmowych oraz zdaniem egzaminu.

 

Nowe krajowe centrum

Planuje się również utworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego (KCM SPR) dla pracowników CPR. Dzięki temu będzie zaplecze i jednolite standardy szkoleń. Centrum powstanie w ramach istniejącej komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Niepełnosprawni i numer 112

W ustawie znajdzie się też definicja aplikacji mobilnej, umożliwiającej osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom głuchym i niedosłyszącym, przekazywanie zgłoszeń w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa i porządku publicznego na numer alarmowy 112.

 

Pomoc psychologa

Praca pod dużą presją czasu, podejmowanie szybkich decyzji i działań, od których zależy życie, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, u osób zatrudnionych na stanowisku operatora numerów alarmowych powoduje duże ryzyko pojawienia się objawów podobnych do zespołu stresu pourazowego – w związku z powtarzającym się kontaktem o charakterze pomocowym z osobami doświadczającymi zdarzeń traumatycznych. Proponuje się zwiększenie etatu psychologa w każdym CPR z 0,25 etatu do 1 pełnego etatu, a w CPR, gdzie liczba operatorów jest wyższa niż 100 – do 2 etatów. W większych CPR dostępność operatorów numerów alarmowych do psychologa powinna być porównywalna jak w CPR mniejszych.

 

Ochrona

Zdarza się, że osoby dokonujące zgłoszeń alarmowych bezkarnie znieważają i grożą operatorom numerów alarmowych podczas obsługi zgłoszeń, dlatego do katalogu osób, którym przysługuje ochrona przewidziana w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077) dla funkcjonariuszy publicznych o pracowników obsługujących zgłoszenia alarmowe, zostaną dodani pracownicy CPR. 

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

7 komentarzy

Ratownik medyczny Poniedziałek, 15 Kwietnia 2019, 7:34
No i byli dyspozytorzy w postaci Pana Mateusza K. Pani Edyty W. i obecnego prezesika PRRM Pana Piotra D. zrobili co chcieli. System PRM dba o DYSPOZYTORA. Ratownik medyczny w zespole to ch... On nie ma ciężkiej pracy. Jemu psycholog i faktyczna ochrona się nie należą.
Oj Koleżanki i Koledzy, nie mamy szczęścia do tych samozwańczych przedstawicieli ratowników medycznych w Polsce :(
Ja Wtorek, 16 Kwietnia 2019, 14:46
To chodzi o ooeeatorów 112 nie dysp med
Emergencja Sobota, 13 Kwietnia 2019, 11:55
Jakie szkolenia jakie egzaminy? Niech się stukną w głowę. Już teraz operator nie ma na to czasu, jest zajechany ilością i beznadziejnością tej pracy za pieniądze zbliżone do najniższej krajowej. A wymagania jeszcze mają wzrosnąć? W żadnej pracy w żadnym zawodzie nie ma takich nacisków i wymogów. Praca na takich odpowiedzialnych stanowiskach powinna być dzielona, jak ma to miejsce np. u kontrolerów ruchu lotniczego po dwóch godzinach pracy godzina przerwy i to zadając że w godzinę kontroler nadzoruje do 10 operacji lotniczych. Operator w godzinę potrafi przyjąć 50 zgłoszeń. Coś tu nie hula albo ktoś ma zbyt wygórowane ambicje
Arend Środa, 10 Kwietnia 2019, 13:05
znając życie to pewnie to wszystko będzie dotyczyło kapelanów dyspozytorni jedynie
Ja Środa, 10 Kwietnia 2019, 22:42
To idz na kapelana
D Środa, 10 Kwietnia 2019, 17:54
Tu o żadnych dyspozytorniach nie ma mowy.
Kuba Środa, 10 Kwietnia 2019, 17:51
Człowieku, a czy Ty w ogóle wiesz co to jest CPR? Jaki kurde kapelan??? Na jakiej planecie Ty żyjesz?