Projekt noweli ust. o wychowaniu w trzeźwości – do konsultacji

11 Kwietnia 2019, 11:29 dzieci sport medycyna sportowa

Firmy reklamujące alkohol, które obecnie z tego tytułu wnoszą specjalną opłatę bezpośrednio na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych Uczniów, będą przekazywać ją poprzez urzędy skarbowe – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, który trafił do konsultacji społecznych.

Jak wskazano w uzasadnieniu, zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym wynikającym z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej opłatę w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi. 

Wpływy z tytułu opłaty stanowią przychody Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów(FZSdU). Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla podatku VAT zbiorczą deklarację miesięczną dotyczącą przedmiotowej opłaty (DRA-1). Opłatę natomiast przekazują bezpośrednio na rachunek FZSdU.

W opinii projektodawców, aktualne zapisy powodują, że inny podmiot otrzymuje należną opłatę, a inny deklarację, co niekorzystnie wpływa na efektywność systemu poboru opłaty. Ponadto brakuje przepisów, które określałyby wprost organy właściwe do wydawania decyzji i prowadzenia windykacji w zakresie opłaty.

Co przewiduje projekt?

W związku z tym projekt noweli przewiduje, że opłata będzie wnoszona do urzędów skarbowych, a naczelnicy będą przekazywać ją na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Ponadto we wzorze deklaracji pojawić ma się pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Jak wskazano w uzasadnieniu, zaproponowane zmiany mają spowodować zoptymalizowanie systemu poboru opłaty i skuteczności wywiązywania się przez podatników z obowiązków, a także mają stworzyć warunki umożliwiające skuteczną windykację należności przez urzędy skarbowe.

- Zcentralizowanie deklaracji oraz opłat w ramach jednego organu, dysponującego danymi identyfikacyjnymi podatników, umożliwi powiązanie płatności z zadeklarowaną kwotą i przekazywanie należnych środków na rachunek FZSdU. Organy podatkowe dysponują odpowiednimi narzędziami, aby weryfikować realizację obowiązków podatników w tym zakresie np. w ramach przeprowadzanych kontroli podatkowych – czytamy w uzasadnieniu.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz