MZ nowelizuje zarządzenie dot. programów polityki zdrowotnej

16 Kwietnia 2019, 14:42 pismo dokument podpis

Ministerstwo zdrowia opublikowało nowelę zarządzenia ws. prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej oraz wyłaniania realizatorów innych programów realizowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

W myśl noweli, w zarządzeniu z dnia 25 kwietnia 2018 r. ws. prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (...)  wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) w ust. 5 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) informację o umieszczeniu na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej listy ofert złożonych po upływie terminu określonego w ogłoszeniu, listy ofert niespełniających wymagań progowych, jeżeli dotyczy, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających warunków formalnych zawierającej wskazanie braków formalnych oraz informacje o tym, że:

a) w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się listy ofert niespełniających warunków formalnych oferent może uzupełnić braki formalne,

b) o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu;”,

b) ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie:

 „11. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej albo papierowej pod rygorem nieważności. Sposób oraz forma sporządzenia i złożenia oferty, wnoszenia odwołań oraz składania wyjaśnień i innych dokumentów wymaganych w trakcie całego procesu konkursu ofert zostaną określone w ogłoszeniu o konkursie ofert.

12. Oferty składa się w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszenia o konkursie ofert. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. Minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek dyrektora komórki właściwej, może ustalić inny (dłuższy) termin składania ofert.”,

c) dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

„15. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert podlegają odrzuceniu.”;

2) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia o wynikach konkursu ofert. O zachowaniu terminu wniesienia odwołania decyduje dzień jego wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.”;

3) w załączniku nr 1:

a) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oferenci mogą być obecni jedynie przy dokonywaniu czynności wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 1 i 2.”,

b) w § 7 w ust. 3: - uchyla się pkt 3, - pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) przygotowuje do umieszczenia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej list, o których mowa w pkt 4-6, przy czym lista ofert niespełniających warunków formalnych zawiera wskazanie braków formalnych oraz informacje dotyczące terminu na uzupełnienie tych braków oraz o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych, w formie określonej w ogłoszeniu konkursowym, do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu;”,

c) w załączniku nr 2. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej (dotyczy oceny formalnej) (wzór): - pkt 4.3.2. otrzymuje brzmienie:

„4.3.2. Terminowość wpływu ofert, a w przypadku ofert pisemnych – również stan kopert oraz otwarcie kopert.

4.3.2.1. Wszystkie koperty przesłane przez oferentów w momencie rozpoczęcia prac Komisji Konkursowej były zamknięte i nienaruszone. Stwierdzono, że w stanie nienaruszonym nie były koperty zawierające oferty następujących oferentów: 1) …; 2) … .

4.3.2.2. Komisja stwierdziła, iż … ofert wpłynęło w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Komisja stwierdziła również, iż … ofert wpłynęło po terminie, w związku z tym oferty te zostały odrzucone.

Oferent - … .”,

- pkt 4.3.4. otrzymuje brzmienie:

„4.3.4. Otwarcie ofert. Następnie dokonano otwarcia ofert.”.

W myśl noweli, do konkursów ofert wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz