Pilotaż kompleksowej opieki w stwardnieniu rozsianym - jest projekt

17 Kwietnia 2019, 11:30 NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

NFZ skierował do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM (kompleksowa opieka w stwardnieniu rozsianym). Jakie są cele KOSM? Ile potrwa pilotaż?

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do konsultacji 

Zarządzenie określa: 
• cel programu pilotażowego, tj. stłumienie aktywności choroby – hamowanie jej postępu, ograniczanie występowania rzutów i pojawiania się nowych zmian demielinizacyjnych oraz cofnięcie istniejących już zmian w układzie nerwowym poprzez objęcie kompleksową opieką świadczeniobiorców z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym według rozpoznań ICD-10 G35 – stwardnienie rozsiane, z umiarkowanym stopniem niesprawności (EDSS 4.0-6.5) 
• okres realizacji programu pilotażowego - świadczenia opieki zdrowotnej w ramach pilotażu mogą być udzielane przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie zarządzenia. 
• zakres i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy program pilotażowy 
• w przypadkach wynikających z celu programu pilotażowego - populację zamieszkującą określony obszar terytorialny objętą programem pilotażowym 
• warunki organizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji, w tym dotyczące personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną 
• sposób rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wysokość kapitacyjnej stawki rocznej, ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej lub ryczałtu, w tym ryczałtu na populację objętą programem pilotażowym 
• sposób wyboru świadczeniodawcy przez świadczeniobiorcę, z uwzględnieniem zasad realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie skierowania i prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia, lub sposób objęcia przez świadczeniodawcę danej populacji świadczeniami opieki zdrowotnej 
• realizatora programu pilotażowego albo tryb jego wyboru 
• wskaźniki realizacji programu pilotażowego 
• sposób pomiaru wskaźników realizacji programu pilotażowego 
• sposób oceny wyników programu pilotażowego 
• podmiot zobowiązany do finansowania programu pilotażowego.

Ponadto, zarządzenie określa zasady konieczne do sprawozdania i rozliczania świadczeń, wzór umowy o realizację świadczeń będących przedmiotem regulacji, wzór wniosku o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego, a także wzór sprawozdania.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz