Resort zdrowia w ogniu pytań lekarzy: Co z zapowiadanymi 3,6 mld zł dla pacjentów?

18 Kwietnia 2019, 15:17 Lekarze i biurokracja

Fala krytyki spadła na resort zdrowia po przedstawionym we wtorek przez Ministerstwo Finansów Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022, który przewiduje, że poziom wydatków na ochronę zdrowia nawet nie zbliży się do 6 proc. PKB. Dziś Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zwróciła się do ministra Łukasza Szumowskiego w oczekiwaniu na odpowiedzi dot. nakładów na ochronę zdrowia z budżetu państwa. Publikujemy pełną treść listu skierowaną do resortu zdrowia:

Jako pierwsi pisaliśmy o tym tutaj: PKB na zdrowie prawie nie wzrośnie: MF rozwiewa złudzenia o 6 proc.

Wobec narastających wątpliwości dotyczących interpretacji nowelizowanych latem 2018 roku zapisów ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, kieruję na Pana ręce poniższą listę pytań z prośbą o pilne i rzetelne ustosunkowanie się do poruszanych w nich kwestii. Według napływających danych, również wynikających z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022, istnieje pogłębiony dysonans pomiędzy deklaracjami kierowanego przez Pana resortu, a wyczerpującymi kalkulacjami Ministerstwa Finansów w zakresie nakładów na ochronę zdrowia, wyrażanych poprzez odsetek Produktu Krajowego Brutto. Z dostępnych dokumentów, wyłania się widmo wielomiliardowego ograniczenia funduszy na świadczenia udzielane pacjentom, co wtórnie przekłada się na zwiększone ryzyko dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli i krajowej gospodarki. Osiągnięcie nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6 proc. aktualnego PKB, wydaje się bezterminowo odsuwać w czasie, w praktyce poza perspektywę 2070 roku. 

Biorąc pod uwagę przytoczone, wątpliwości, zwracam się z prośbą jak na wstępie i pytaniami jak niżej: 

1. Czy był Pan świadom, przedkładając latem 2018 roku projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, zniekształcenia jej treści w stosunku do zapisów w Porozumieniu z dnia 8 lutego 2018 roku i w stosunku do poprzedniego projektu ustawy Ministra Konstantego Radziwiłła (tj. zmianę zapisów​: „wartość ta w trakcie danego roku może zostać skorygowana” na „według stanu na dzień 31 sierpnia”, którą dwukrotnie, wprowadził prawdopodobnie ówczesny minister finansów, obecnie Prezes Rady Ministrów, Pan Mateusz Morawiecki)?

2. Czy nie interweniował Pan u Pana Premiera, zyskując świadomość, że współczynnik PKB na rok 2019 liczony będzie wg. stanu na rok 2017, co wiązać się będzie z wielomiliardowymi stratami przeznaczonymi na świadczenia zdrowotne dla pacjentów?

3. Czy był Pan świadom, że Ministerstwo Finansów w założeniach do budżetu państwa na rok 2019 używało prognoz PKB z 2019 roku do obliczania wszystkich wydatków państwa, w tym budżetu na ochronę zdrowia? Czy kierownictwo ministerstwa zdrowia ma świadomość, że te analizy finansowe zostały opublikowane przed nowelizacją ustawy o świadczeniach
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w lipcu 2018 roku oraz ustawy podpisanej przez Prezydenta RP, w dniu 1 sierpnia 2018 roku?

4. Czy Pan Minister Sławomir Gadomski, twierdząc na komisji zdrowia 22 stycznia br., że budżet ochrony zdrowia w 2019 roku jest wyższy w stosunku do 2018 o 7,6 mld zł był świadomy, że w tym czasie budżet na świadczenia gwarantowane zwiększył się jedynie o 4 mld złotych, co stoi w sprzeczności z art 131D ustawy o ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych? Na jakie cele zostało przesunięte dodatkowe 3,6 mld złotych w budżecie, które miały być przeznaczone na świadczenia gwarantowane dla pacjentów?

5. Czy resort zdrowia zdaje sobie sprawę, że porównując rok 2018 i 2019, dotacje do budżetu NFZ zwiększyły się jedynie o 200 mln złotych i większość wzrostu finansowania ochrony zdrowia nie wynika z przeznaczenia dodatkowych środków przez budżet państwa, a z lepszej ściągalności składki, wobec niskiego bezrobocia i wyższych zarobków Polaków?

6. Czy był Pan i jest świadomy, że ustawa o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych, zakłada, że odsetek PKB przeznaczany na cele wojskowe ustala się o wartości przyjęte w projekcie budżetu państwa na dany rok i dotyczy on tego samego roku, w którym planowane są wydatki na obronność? Czy to nie stawia ochrony zdrowia po raz kolejny na ostatnim miejscu priorytetów państwa? Czy nie jest również zastanawiająca i niespójna z bieżącą polityką odrębna metodologia dokonywanych obliczeń? Szczególnie wobec niekorzystnego kierunku zmian?

7. Czy zamierza Pan wyegzekwować od Pana Premiera i Pani Minister Finansów korektę wskaźnika PKB, tak, aby odnosił się do roku bieżącego, co będzie zgodne z duchem porozumienia z dnia 8 lutego 2018 roku?

Biorąc pod uwagę ważny interes społeczny, duże zainteresowanie środowiska medycznego, mediów oraz opinii publicznej, a także brak możliwości uzyskania wiążącej odpowiedzi od Pana Ministra Gadomskiego na ostatnim posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia, liczę na merytoryczne, szczegółowe i szczere odpowiedzi - podkreśla w piśmie do ministra zdrowia, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Jarosław Biliński.

Zobacz również:

Min. zdrowia o 6 proc. PKB: nic nie zmieniamy w metodologii liczenia i nic nie zmieniliśmy

Za 20 lat zobaczymy efekt zdrowotny programu 500+?

Elastyczne miliony od MZ: obiecują tę samą pulę różnym grupom

6 proc. PKB na zdrowie dwa lata później i 10 mld zł mniej. Lekarze: To był kluczowy warunek porozumienia

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Joe Black Czwartek, 18 Kwietnia 2019, 18:39
Mamy wybory i wybierzemy mniej nienormalnych