Zmiany w regulaminie organizacyjnym MZ

26 Kwietnia 2019, 12:26 Ministerstwo Zdrowia

W piątek (26 kwietnia) w dzienniku urzędowym ministra zdrowia opublikowano zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego MZ. Zmienia się część odpowiedzialności departamentów, dopisano również kto jest odpowiedzialny za nadzór nad Agencją Badań Medycznych. 

Większość zmian jest w regulaminie ma charakter techniczny i dotyczy zmiany nazewnictwa departamentów.

Zgoenie ze zmianami:

Departamentu Oceny Inwestycji będzie teraz odpowiedzialny m.in. za programowanie i koordynowanie wykorzystania środków europejskich oraz innych środków zagranicznych w zakresie sektora zdrowie, w tym proponowanie obszarów wsparcia, koordynowanie wdrożenia wymagań wstępnych oraz obsługa komitetu odpowiedzialnego za koordynację wykorzystania tych środków, a także ewaluacja wykorzystania tych środków; -Wcześniej te zadanie było powierzone Departamentowi Analiz i Strategii

 Do zadań departamentu dopisano również:

 • Współudział w opracowywaniu i zmianach programów polityki zdrowotnej, programów wieloletnich, zadań z zakresu zdrowia publicznego i innych programów strategicznych finansowanych z części 46 – zdrowie, ukierunkowanych w szczególności na promocję zdrowia oraz profilaktykę przewlekłych chorób niezakaźnych stanowiących największe obciążenie dla zdrowia populacji (choroby układu sercowonaczyniowego, nowotwory, choroby układu oddechowego, otyłość, cukrzyca) lub dotyczących ważnych zjawisk epidemiologicznych, innych istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach eliminowania bądź ograniczania tych problemów albo wdrożenia nowych procedur medycznych lub przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do zdefiniowanej populacji docelowej o określonej chorobie lub o określonym problemie zdrowotnym, z wyłączeniem programów z obszaru transplantologii;
 • prowadzenie we współpracy z departamentem merytorycznym, spraw związanych z procedurą wyłaniania realizatorów programów polityki zdrowotnej, w tym programów wieloletnich, powierzaniem zadań z zakresu zdrowia publicznego i innych programów strategicznych finansowanych ze środków krajowych, z wyłączeniem programów z obszaru transplantologii;
 • występowanie z wnioskami o uruchomienie środków na realizację Narodowego Programu Zdrowia;
 • zawieranie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie umów na programy i zadania, o których mowa w pkt 8;
 • przyjmowanie i akceptacja produktów powstałych w wyniku realizacji umów na programy i zadania, o których mowa w pkt 8, we współpracy z departamentem merytorycznym;
 • realizacja lub współudział w realizacji zadań z obszaru organizacji systemu opieki onkologicznej, z wyłączeniem spraw będących w kompetencjach innych komórek organizacyjnych;
 • obsługa administracyjna Krajowej Rady do spraw Onkologii i prowadzenie spraw dotyczących powoływania i odwoływania członków Rady;
 • współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących planowania środków budżetowych w zakresie programów, o których mowa w pkt 8;
 • planowanie przeznaczenia środków w ramach realizacji umów, zawartych na programy i zadania, o których mowa w pkt 8
 • opracowywanie rocznych raportów z realizacji programów i zadań, o których mowa w pkt 8;
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem przez Ministra funkcjonowania publicznej służby krwi;

Do zadań Departamentu Nadzoru i Kontroli należeć będzie od teraz m.in. analiza sprawozdań finansowych Agencji Badań Medycznych

3) koordynacja i prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań nałożonych na Ministra Zdrowia ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji; 34) realizowanie zadań wynikających ze sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru merytorycznego nad Agencją Badań Medycznych.”;

Do podstawowych zadań Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki dodano:

 • koordynacja i prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań nałożonych na Ministra Zdrowia ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
 • realizowanie zadań wynikających ze sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru merytorycznego nad Agencją Badań Medycznych.”;

W zakresie podstawowych zadań Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności zmiany w regulaminie przewidują:

 •  współpraca z ministrem właściwym do spraw energii i podległą mu Agencją Rezerw Materiałowych w zakresie tworzenia, przechowywania, udostępniania i likwidacji rezerw strategicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • prowadzenie spraw z zakresu inicjonowania i koordynowania realizacji zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia oraz organów i jednostek podległych i nadzorowanych na potrzeby zarządzania kryzysowego w zakresie działu administracji rządowej – zdrowie;

Departament Systemu Zdrowia odpowiedzialny będzie m.in. za:

 • prowadzenie spraw dotyczących programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w tym prowadzenie spraw związanych z procedurą wyłaniania realizatorów, zawierania umów, monitorowaniem realizacji oraz rozliczaniem pod względem merytorycznym;”,

Do obowiązków departamentu nie będzie należało już z kolei prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem przez Ministra funkcjonowania publicznej służby

Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny wciąż będzie odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad realizacją zadań Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Nie będzie natomiast odpowiedzialny za sprawy dot. finansowania, rozliczania oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Z zadań departamentu wykreślono także prowadzenie spraw z zakresu stomatologii;

Do obowiązków departamentu dodano

 • realizacja zadań związanych z opracowywaniem oraz zmianami programów polityki zdrowotnej i programów wieloletnich niebędących programami inwestycyjnymi, finansowanych z części 46- zdrowie służących realizacji działań określonych w ust. 1 lub dotyczących ważnych zjawisk epidemiologicznych, innych istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach eliminowania bądź ograniczania tych problemów albo wdrożenia nowych procedur medycznych lub przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do zdefiniowanej populacji docelowej o określonej chorobie lub o określonym problemie zdrowotnym, w tym opracowywanie protokołów końcowych z realizacji, z wyłączeniem programów z obszaru transplantologii;
 • prowadzenie spraw dotyczących powierzania zadań organizacjom pozarządowym na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki zdrowotnej zawodnikom zakwalifikowanym do kadry narodowej w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach głuchych;
 • prowadzenie spraw dotyczących programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024”, w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na Ministra Uchwałą nr 208 Rady Ministrów z 3 listopada 2015 r. ustanawiającą przedmiotowy program obejmujących: a) opracowanie rocznych zestawień działań, przyjmowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia po przyjęciu przez Rząd ustawy budżetowej na dany rok budżetowy, b) podział środków finansowych pomiędzy poszczególne priorytety i kierunki interwencji oraz sposób i zakres realizacji priorytetów, c) opracowywanie corocznych sprawozdań ministra właściwego do spraw zdrowia dla Rady Ministrów, przedstawianych w terminie do 30 czerwca każdego roku za poprzedni rok budżetowy;

 JK

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz