Polityka wieloletnia na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa - w wykazie prac KPRM

26 Kwietnia 2019, 12:45 pielęgniarka

Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w roku 2018)  znalazła się w wykazie prac KPRM. Jakie cele ma realizować dokument?

- Wobec stanu demograficznego polskiego społeczeństwa oraz trudnej i dotąd nierozwiązanej sytuacji w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa w kraju, dotyczącej braków kadrowych w tych zawodach, trudnych warunków pracy, w tym niekorzystnych warunków płacowych, Minister Zdrowia uznał za niezbędne podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji w tym zakresie – wskazano.

Jak przypomniano specjalny zespół w MZ opracował w 2017 r. dokument „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, który został przyjęty przez Ministra Zdrowia i jest jednym z istotnych narzędzi w realizacji polityki zdrowotnej w perspektywie wieloletniej.

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych istnieje potrzeba wzmocnienia rangi dokumentu – Strategii – oraz zagwarantowania realizacji określonych działań na poziomie krajowym poprzez przedłożenie go Radzie Ministrów. Powyższe znalazło potwierdzenie w Porozumieniu zawartym w dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP a Ministrem Zdrowia i NFZ. W efekcie tych ustaleń, Strategia została zweryfikowana w IV kwartale 2018 r. ze stronami Porozumienia, tj. NRPiP i OZZPiP, w szczególności w zakresie czytelnego przedstawienia priorytetów w poszczególnych obszarach i przyjęła formę dokumentu pn. „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w roku 2018)”.

Dokument ten trafił w czwartek do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zostanie on skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Jak wskazano, dokument ten określa kierunki działań dla poprawy sytuacji i wzmocnienia polskiego pielęgniarstwa i położnictwa (…) a realizacja zawartych w Polityce na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa działań docelowo wpłynie na poprawę funkcjonowania krajowego systemu opieki zdrowotnej, odpowiednie rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej, w tym kapitału ludzkiego jakim są profesjonaliści zawodowi w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa.

Podkreślono, że wszystkie postanowienia określone w Porozumieniu z pielęgniarkami wpisują się w poszczególne obszary priorytetowe określone w Polityce na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa i stanowią jej uszczegółowienie w poszczególnych obszarach. Wskazano też, że cześć działań wynikających z Porozumienia i spójnych z założeniami Polityki jest już w trakcie realizacji.  
- Głównym celem Polityki na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa jest wypracowanie rozwiązań zapewniających wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostępność do opieki pielęgniarskiej i położniczej dla pacjentów i społeczeństwa poprzez zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych w polskim systemie opieki zdrowotnej i powstrzymanie emigracji zarobkowej tej grupy zawodowej, zmotywowanie absolwentów do podejmowania pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej  oraz  utrzymanie na rynku pracy pielęgniarek i położnych nabywających uprawnienia emerytalne. Okres realizacji tego dokumentu przedstawiono w perspektywie od 5 do 15 lat. – czytamy.

Jak wskazano:

Obszary priorytetowe ujęte w Polityce na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa to:
1) kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek i położnych;
2) rola i kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia;
3) normy zatrudnienia – określenie liczby pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach  świadczeń;
4) warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodów pielęgniarki i położnej;
5) nowy zawód medyczny jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej.

Przygotowane rozwiązania mają na celu m.in.:
1) zwiększenie liczby studentów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo przy uwzględnieniu jakości kształcenia;
2) poprawę jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo;
3) zmianę w systemie kształcenia podyplomowego;
4) rozwój badań naukowych w pielęgniarstwie;
5) określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia;
6) określenie faktycznej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia, wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców;
7) wypracowanie regulacji dotyczącej liczby i kwalifikacji pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń;
8) wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecznicze, posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, do określenia minimalnych norm zatrudniania;
9) poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych;
10) wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej profesji współuczestniczącej w bezpośredniej opiece nad pacjentem, wspomagającej pracę pielęgniarek.


Doprecyzowując najważniejsze cele należy wskazać na:
- dążenie do osiągnięcia wskaźnika liczby pielęgniarek w Polsce na poziomie średniego wskaźnika OECD (9,4 dla 2016 r. w okresie 15 lat),
- zwiększenie liczby osób studiujących na kierunku pielęgniarstwo studiów pierwszego stopnia na uczelniach medycznych o około 500 miejsc od roku akademickiego 2018/2019 oraz utrzymanie tego poziomu w kolejnych naborach, a także podejmowanie działań zmierzających do analogicznych rozwiązań w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych m.in. poprzez realizację pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej, ustalenie ścieżki awansu zawodowego pielęgniarek i położnych i zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych (kwestie związane ze wzrostem wynagrodzeń pielęgniarek i położnych uregulowane zostały w odrębnych aktach prawnych, w tym w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz w rozporządzeniach OWU).


Najważniejsze proponowane działania to:
1) zwiększenie dotacji dla uczelni publicznych z przeznaczeniem na zwiększenie liczby przyjmowanych kandydatów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo;
2) wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy uczelni z podmiotami leczniczymi w zakresie realizacji kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych);
3) dostosowanie infrastruktury szkół wyższych prowadzących kierunki pielęgniarstwo i położnictwo do większej liczby studentów w zakresie kształcenia praktycznego (centra symulacji medycznej);
4) dostosowanie standardów kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo do aktualnych potrzeb systemu opieki zdrowotnej i wymogów regulacji UE;
5) zwiększenie dofinansowania specjalizacji ze środków budżetowych;
6) wypracowanie akredytacji dla wszystkich form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;
7) współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie zapewnienia środków finansowych na rozwój i badania naukowe w pielęgniarstwie;
8) utworzenie Krajowego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa będącego zapleczem naukowo-eksperckim dla Ministra Zdrowia;
9) opracowanie standardów organizacyjnych z określeniem roli i kompetencji zawodowych pielęgniarki i położnej w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej;
10) realizacja pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej (ICNP, dokumentacja elektroniczna, zdarzenia niepożądane);
11) przeprowadzenie kampanii w mediach ukazującej pozytywny wizerunek zawodów i różnorodność pracy pielęgniarki i położnej oraz zachęcającej do wyboru tych zawodów;
12) podjęcie działań na rzecz upowszechnienia i bardziej efektywnego wykorzystania zawodu opiekuna medycznego w systemie opieki zdrowotnej.

Koszty realizacji będą finansowane z funduszy europejskich oraz budżetu państwa, zaś realizacja celów ma być monitorowana i oceniana co 5 lat.

Źródło: KPRM

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz