GUS: choroba lub niepełnosprawność nadal drugą przyczyną bierności zawodowe

06 Maja 2019, 10:32 niepełnosprawny wózek inwalidzki wyroby medyczne

Choroba lub niepełnosprawność to nadal druga przyczyna bierności zawodowej  - wynika z najnowszego raportu GUS na temat aktywności zawodowej.

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego w IV kwartale 2018 roku wskazują, że w porównaniu z IV kwartałem 2017 roku populacja osób pracujących pozostała na tym samym poziomie, przy jednoczesnym spadku liczby osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo.

Na przestrzeni roku wzrósł wskaźnik zatrudnienia przy jednoczesnym spadku stopy bezrobocia. Zmniejszył się udział długotrwale poszukujących pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych.

Wśród biernych zawodowo nieco mniej niż 38 proc. to osoby w wieku produkcyjnym, a najczęściej występującymi przyczynami bierności w tej grupie wieku pozostają: obowiązki rodzinne, choroba lub niepełnosprawność, nauka i uzupełnianie kwalifikacji oraz emerytura.

Ile osób pracuje?

W IV kwartale 2018 r. ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej liczyła 17,06 mln  osób i zmniejszyła się zarówno w porównaniu do III kwartału 2018 roku1 (o 221 tys., tj. o 1,3 proc.), jak i w skali roku (o 115 tys., tj. o 0,7 proc.).

Populacja osób biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej liczyła 13,35 mln osób i zwiększyła się w porównaniu z III kwartałem 2018 r. (o 214 tys., tj. o 1,6 proc.), natomiast zmniejszyła w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku (o 49 tys., tj. o 0,4 proc.).

Bierni zawodowo. Dlaczego?

W wieku produkcyjnym było 5,02 mln osób, tj. 37,6 proc. ogółu biernych zawodowo. Wśród tych osób główną przyczyną bierności były obowiązki rodzinne związane z prowadzeniem domu – przyczynę tę wskazało 32,4 proc. osób (9,8 proc. mężczyzn i 50,2 proc. kobiet).

Drugą istotną przyczyną bierności była choroba lub niepełnosprawność – ten powód wskazało 24,9 proc. osób (35,8 proc. mężczyzn i 16,4 proc. kobiet).

Nauka i uzupełnianie kwalifikacji były powodem niepodejmowania pracy dla 24,6 proc. osób (27,1 proc. mężczyzn i 22,6 proc. kobiet), natomiast emerytura była przyczyną niewykonywania i nieposzukiwania pracy dla 10,7 proc. osób (19,9 proc. mężczyzn i 3,4 proc. kobiet).

Źródło: GUS

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz