Projekt MZ ws. zmiany sposobu finansowania dla uczelni medycznych

08 Maja 2019, 8:38 pieniądze

We wtorek (7 maja) do opiniowania skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

Do końca roku budżetowego 2018 działalność uczelni medycznych była finansowana z budżetu państwa  rozdzielnie w odniesieniu do działalności dydaktycznej i naukowej. Środki finansowe przeznaczone w budżecie państwa na szkolnictwo wyższe i naukę były dystrybuowane za pomocą wielu strumieni finansowych, które rządziły się odrębnymi regułami co do możliwego zakresu ich wydatkowania. Ograniczona elastyczność w wydatkowaniu tych środków (oddzielnie na szkolnictwo wyższe
i na naukę) stanowiła barierę dla sprawnego zarządzania finansami uczelni oraz osiągnięcia efektu synergii między poszczególnymi strumieniami finansowymi.

Dotychczas środki finansowe w ramach funduszy na kształcenie studentów studiów stacjonarnych, kształcenie uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, kształcenie kadr naukowych, utrzymanie uczelni oraz działalność statutową (obejmującą utrzymanie potencjału badawczego) były przyznawane uprawnionym podmiotom w formie dotacji podmiotowej.

Natomiast w ramach strumienia finansowania skupiającego się na działalności statutowej, obejmujące działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych, polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań
z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.– w formie dotacji celowej.

Aktualnie analogiczne środki finansowe (przeznaczone odpowiednio na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz utrzymanie i rozwój potencjału badawczego), będą przyznawane w formie jednej subwencji. Dotychczas dotacja na utrzymanie potencjału badawczego była przekazywana podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni, natomiast aktualnie analogiczną subwencję otrzyma uczelnia (to władze danej uczelni będą odpowiedzialne za rozdysponowanie przyznanych środków finansowych między jej jednostki organizacyjne).

 źródło: RCL

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz