Tydzień w pigułce

13 Maja 2019, 8:38 kalendarz

W Sejmie:

Porządek obrad (15,16,17 maj) m.in.:

  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druki nr 3176 i 3397)

Możliwe rozszerzenie porządku dziennego obrad o :

  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3408 i )
  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3409 i )
  • Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (druki nr ) 

Planowane posiedzenia zespołów, komisji i podkomisji:

Wtorek

10:00 Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów. Debata: Kompleksowa opieka nad pacjentem chorym na nowotwór złośliwy nerki.

12:00 Parlamentarny Zespół ds. polskiego zielarstwa. W planach posiedzenia komisji:

Pożądane zmiany w kształceniu lekarzy, farmaceutów i innych pracowników służby zdrowia w dziedzinie fitoterapii.

16:00 Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. W planach posiedzenia komisji:

Informacja o wpływie pól elektromagnetycznych i oddziaływaniu stacji bazowych telefonii komórkowej na zdrowie człowieka - referują: Minister Cyfryzacji, Minister Zdrowia oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli ochrony ludności przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

18:00 Komisja Polityki Senioralnej. W planach posiedzenia komisji:

Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki medycznej osób starszych z chorobą nowotworową z uwzględnieniem sytuacji starszych osób chorych hematoonkologicznie. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 roku (druk nr 3366) w zakresie działania Komisji.

Środa

11:00 Parlamentarny Zespół ds. Choroby Parkinsona. Tematy posiedzenia: 1. Wybranie prezydium i ukonstytuowanie zespołu. 2. Omówienie planu pracy do końca obecnej kadencji. 3. Określenie założeń zmierzających do powołania Krajowego Programu Walki z Chorobami Neurodegeneracyjnymi.

14:00 Parlamentarny Zespół ds. Onkologii. W planach posiedzenia zespołu:

Wyzwania systemu opieki nad pacjentami hematoonkologicznymi - jak poprawić skuteczność leczenia

14:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia komisji:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3408) - uzasadnia Minister Zdrowia.

15:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia komisji:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3409) - uzasadnia Minister Zdrowia.

Czwartek

11:00 Parlamentarny Zespół ds. Onkologii; Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Publicznego. W planach posiedzenia:

Leczenie chorób nowotworowych w Polsce? Jak poprawić wyniki? Program: Otwarcie posiedzenia, przywitanie gości (Przewodniczący Parlamentarnych Zespołów)/ Onkologia akademicka jako kluczowy element walki z rakiem w Polsce (prof. Jacek Jassem, Klinika Onkologii i Radioterapii GUMed)/ Aktualny Oncoindex i co z niego wynika? O dostępie do terapii lekowych polskich pacjentów onkologicznych (Agata Polińska, Wiceprezes Fundacji Onkologicznej Alivia, prof. Cezary Szczylik, Oddział Onkologii Klinicznej Szpitala Europejskie Centrum Zdrowia Otwock)/ Stanowisko Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia (przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia)

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz