Projekt rozporządzenia dot. zmiany opłat za kontrolę żywności

13 Maja 2019, 14:53 kasa pieniądze

Do konsultacji skierowany został projekt nowelizacji rozporządzenia dot. opłat za czynności wykonywane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnych w ramach urzędowych kontroli żywności, w szczególności opłat za czynności kontrolne w ramach granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Dodatkowo projektowana regulacja została uzupełniona o nowe czynności kontrolne, dotychczas nieuwzględnione w obowiązującym rozporządzeniu.

W rozporządzeniu dookreślone opłaty za:

1)     kontrolę dokumentacji towaru zgłoszonego do granicznej kontroli sanitarnej;

2)     oględziny towaru;

3)     kontrolę środka transportu;

4)     proste i złożone pobranie próbek;

5)     przewóz próbek do laboratorium samochodem służbowym lub samochodem prywatnym;

6)     przewóz próbek do laboratorium za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie;

7)     wykonanie badań laboratoryjnych;

8)      wydanie świadectwa stwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy lub materiał i wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością;

9)  sporządzenie wspólnotowego dokumentu wejścia (CED – Common Entry Document) lub innego dokumentu na podstawie przepisów prawa unijnego dotyczących przywozu żywności i materiałów i wyrobów do kontaktu z żywności z państwa trzeciego;

10)  wydanie dokumentu eksportowego na podstawie przepisów państwa trzeciego.

W związku z uwagami zgłaszanymi przez organy PIS w projekcie doprecyzowano oraz zmieniono stawki dokonania oględzin towaru w zależności od jego masy tj.:

1)    do 500 kg – 17 zł;

2)    powyżej 500 kg do 1 tony – 40 zł.

 

Dodawane czynności kontrolne dotyczą: przewozu próbek do laboratorium samochodem służbowym lub samochodem prywatnym (do 25 km – 20 zł, powyżej 25 km – w wysokości kosztów przewozu stanowiących iloczyn przejechanych kilometrów i maksymalnej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.) oraz przewozu próbek do laboratorium firmą kurierską – w wysokości kosztów przewozu określonych przez firmę.

 

Jak wskazują organy PIS przeprowadzające te kontrole przewóz próbek stanowi istotną część kosztów i dotychczas koszty te były ponoszone przez organy kontroli. Projekt rozporządzenia uwzględnia doprecyzowanie przepisów dotyczących opłat za kontrolę środka transportu. Wskazano jako uzupełnienie, że w przypadku przewozu w jednym środku transportu przesyłek przez kilku importerów, każdy z nich ponosi opłatę w wysokości 20 zł.

 

W projekcie rozporządzenia doprecyzowane zostały regulacje dotyczące pobierania opłat za sporządzenie oraz wystawienie dodatkowego egzemplarza:

1)    świadectwa stwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy lub materiał i wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością;

2)    wspólnotowego dokumentu wejścia (CED – Common Entry Document) lub innego dokumentu wydanego na podstawie przepisów prawa unijnego dotyczących przywozu żywności i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z państwa trzeciego;

3)    dokumentu eksportowego wydawanego na podstawie przepisów państwa trzeciego.

Za sporządzenie dokumentu eksportowego opłata wynosi 35 zł, a za każdy dodatkowy, żądany przez stronę, egzemplarz dokumentu – 5 zł.

Ponadto w projekcie rozporządzenia wprowadza się zmianę w zakresie wysokości opłaty za wykonanie badania migracji globalnej dla wyrobów wielokrotnego użytku do 95% alkoholu etylowego. Projektuje się, że stawka opłaty wynosiłaby 597 zł, a nie jak obecnie wskazane w rozporządzeniu 59 zł. Zmiana w tym zakresie odzwierciedla realne koszty wykonania tego badania laboratoryjnego.

Cały projekt dostępny TUTAJ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz