OZZL: Wynagrodzenia lekarzy specjalistów wkrótce może ulec obniżce

21 Maja 2019, 9:45 kasa pieniądze

Finansowanie podwyżki dla szpitalnych lekarzy specjalistów zapewnione jest tylko do roku 2020. Dlatego też Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy nawołuje lekarzy do mobilizacji i przygotowania kolejnych form nacisku na resort, ponieważ "w Polsce obowiązuje strajkowy system kształtowania wynagrodzeń”.

Od lipca 2018 r. lekarzom specjalistom, zatrudnionym w szpitalach, przy spełnieniu ustawowych wymogów, na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przysługuje gwarantowana pensja zasadnicza w wysokości 6750 zł. 

Jednak finansowanie podwyżki zapewnione jest tylko do roku 2020. Oznacza to, że po tym czasie pensje lekarskie mogą spaść do poziomu sprzed "promocji" - zwraca uwagę Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy opierając się na art. 4  w/w ustawie brzmiący: 

1. W latach 2018–2020 ze środków finansowych, o których mowa w art. 131c ust. 1 pkt 1–3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, finansuje się koszty wzrostu wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, zwanych dalej „lekarzami”.

2. Finansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1, zapewnia podwyższenie lekarzom spełniającym łącznie warunki określone w ust. 3 wynagrodzeń zasadniczych do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat, oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat.

OZZL stwierdza, że w związku z powyższym, konieczna jest mobilizacja lekarzy i przygotowanie się do kolejnego protestu lub innej formy nacisku na rządzących. "Prawda jest bowiem taka, że w publicznej ochronie zdrowia w Polsce obowiązuje „strajkowy system kształtowania wynagrodzeń”, co oznacza, że podwyżkę dostają tylko ci, co strajkują lub protestują w inny sposób np. przez ograniczenie czasu pracy do 1 etatu, przez grupowe zwolnienie się z pracy lub wypowiadanie klauzuli opt –out " - czytamy.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz