Projekt dot. kompleksowej opieki nad pacjentem z rakiem płuca

24 Maja 2019, 10:50 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent kroplówka szpital

Wdrożenie standardu kompleksowej opieki nad pacjentem z nowotworem płuc w szpitalach i AOS - przewidują projekty rozporządzeń MZ, skierowane w czwartek (23 maja) do opiniowania.

Przedmiotowe projekty wdrażają standard opieki kompleksowej nad świadczeniobiorcą z nowotworem płuca. - Z uwagi na obecną strukturę wykazu świadczeń gwarantowanych, mając na względzie szeroki zakres technologii medycznych wymaganych do właściwej opieki nad świadczeniobiorcą z nowotworem płuca, konieczne jest łączne i jednoczasowe wdrożenie zmian, aby zrealizować cel, jakim jest zapewnienie należytej jakości i ciągłości opieki nad świadczeniobiorcą - uzasadnia resort zdrowia.

Aby świadczyć kompleksowe usługi dla pacjentów z nowotworem płuc placówki będą musiały spełnić niezbędne do wdrożenia czynniki:

1)    kompleksową opiekę onkologiczną w nowotworze płuca, która ma stanowić punkt wyjścia do efektywnej, sprawnej i skutecznej diagnostyki, a potem leczenia tej choroby w ramach koordynacji działań jednostek zaangażowanych w opiekę nad pacjentem. Realizacja i koordynacja opieki w ośrodkach wyspecjalizowanych w diagnostyce i leczeniu nowotworu płuca powinna przełożyć się na poprawę skuteczności leczenia onkologicznego, m.in. przez wykrycia choroby w możliwie wczesnym jej stadium, a co za tym idzie na dłuższe przeżycie pacjentów z nowotworem płuca;

2)    wytyczne postępowania diagnostyczno – terapeutycznego nowotworu płuca stanowiące podstawę realizacji kompleksowej opieki onkologicznej;

3)    realizacji świadczeń onkologicznych zgodnie z założeniami obowiązujących przepisów regulujących szybką terapię onkologiczną;

4)    monitorowanie jakości i efektywności, stanowiące narzędzie kontrolne;

5)    wymagania organizacyjne, tj.:

a)     infrastrukturę i potencjał wykonawczy do realizacji świadczeń w zakresie: kompleksowej diagnostyki nowotworu płuca, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego (chirurgicznego, systemowego), programów zdrowotnych (lekowych), radioterapii / brachyterapii, opieki hospicyjnej ⎯ w ramach własnej działalności lub przez zawarcie umów podwykonawstwa / współpracy lub w trybie art. 132a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn, zm.) (konsorcjum świadczeniodawców),

b)     możliwość wykonania wszystkich badań diagnostycznych koniecznych w diagnostyce nowotworów płuca
(w przypadku badań genetycznych / molekularnych na podstawie umowy podwykonawczej z placówką
o wystarczającej kompetencji),

c)     koordynację procesu diagnostycznego i terapeutycznego danego pacjenta – na potrzeby realizacji skoordynowanych działań związanych z kompleksową opieką ośrodek wyznaczy koordynatora nadzorującego cały plan diagnostyki i leczenia pacjenta, do którego zadań należeć będzie w szczególności: ustalanie terminów spotkań, nadzorowanie prowadzenia dokumentacji oraz czuwanie nad jakością całego procesu,

d)     wielodyscyplinarny zespół diagnostyczno - terapeutyczny z udziałem specjalistów w dziedzinie: chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej lub chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, radiologii i patologii,

e)     systematyczne monitorowanie jakości wyników leczenia oraz stanu świadczeniobiorcy po ukończeniu leczenia;

6)    zapewnienie właściwej koordynacji oraz nadzoru nad realizacją świadczeń w ustalonych ramach czasowych
tj. zakończenie procesu diagnostycznego w terminie do 7 tygodni od zgłoszenia się świadczeniobiorcy do ośrodka raka płuca lub centrum kompetencji raka płuca;

7)    zapewnienie optymalnie wysokiej jakości realizowanych świadczeń, zdefiniowanych między innymi przez minimalną liczbę zabiegów realizowanych przez świadczeniodawcę oraz przez lekarzy specjalistów w roku kalendarzowym z zakresu chirurgii;

8)    zapewnienie kryteriów jakości przez udokumentowane przez ośrodek:

  1. dot. LCU I:

a)     realizację co najmniej 100 resekcji anatomicznych z zakresu chirurgii płuca w roku kalendarzowym
 w tym co najmniej 10 proc. realizowanych techniką VATS,

b)     wykonanie / opisanie co najmniej 200 badań TK klatki piersiowej przez co najmniej jednego lekarza radiologa
w roku kalendarzowym,

c)     postawienie co najmniej 200 rozpoznań pierwotnego nowotworu płuca u świadczeniobiorców, we wszystkich stadiach przez jednego lekarza patomorfologa w roku kalendarzowym,

d)     standaryzację raportów histopatologicznych – badania histopatologiczne wg zaleceń Polskiego Towarzystwa Patologów (certyfikat PTP) oraz certyfikat europejskiego programu jakości dla predykcyjnych testów immunohistochemicznych stosownych w diagnostyce nowotworu płuca,

e)     realizację predykcyjnych badań genetycznych przez laboratorium genetyczne / biologii molekularnej posiadające certyfikat europejskiego programu kontroli jakości  dla biomarkera oznaczanego wskazaną metodą laboratoryjną

f)     wystandaryzowane pisemne protokoły dotyczące diagnostyki i postępowania terapeutycznego we wszystkich stadiach zaawansowania (tzw. SOP),

g)     realizację co najmniej 500 zabiegów bronchoskopii w roku kalendarzowym,

h)    biopsję pod kontrolą technik obrazowych 20 / rok w odniesieniu do nowotworu płuca lub co najmniej 100 w odniesieniu do łącznej liczby wykonywanych w roku kalendarzowym przez ośrodek,

i)      realizację co najmniej 100 badań EBUS-TBNA w roku kalendarzowym,

j)      udokumentowany proces follow-up (ocena jakości leczenia);

  1. dot. LCU II:

a)     wykonanie / opisanie co najmniej 200 badań TK klatki piersiowej przez co najmniej jednego lekarza radiologa
w roku kalendarzowym,

b)     postawienie co najmniej 200 rozpoznań pierwotnego nowotworu płuca, we wszystkich stadiach przez jednego lekarza patomorfologa w roku kalendarzowym,

c)     standaryzację raportów histopatologicznych – badania histopatologiczne wg zaleceń Polskiego Towarzystwa Patologów (certyfikatu PTP) oraz certyfikat europejskiego programu jakości dla predykcyjnych testów immunohistochemicznych stosownych w diagnostyce nowotworu płuca,

d)     realizację predykcyjnych badań genetycznych przez laboratorium genetyczne/biologii molekularnej posiadające certyfikat europejskiego programu kontroli jakości dla biomarkera oznaczanego wskazaną metodą laboratoryjną;

e)     wystandaryzowane pisemne protokoły dotyczące diagnostyki i postępowania terapeutycznego we wszystkich stadiach zaawansowania (tzw. SOP),

f)     realizację co najmniej 500 zabiegów bronchoskopii w roku kalendarzowym,

g)     biopsję pod kontrolą technik obrazowych 20 / rok w odniesieniu do nowotworu płuca lub co najmniej 100 w odniesieniu do łącznej liczby wykonywanych w roku kalendarzowym przez ośrodek,

h)    realizację co najmniej 100 badań EBUS-TBNA w roku kalendarzowym;

9)    zapewnienie świadczeniobiorcy bliskiego dostępu do świadczeń w zakresie chemioterapii, radioterapii, a jednocześnie zapewnienie gwarancji, że opieka jest skoordynowana i działania poszczególnych lekarzy specjalistów są ukierunkowane na uzyskanie tego samego i jak największego efektu zdrowotnego.

źródło: 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz