Projekt noweli dot. kontroli świadczeniodawców przez NFZ

24 Maja 2019, 12:26 NFZ

W czwartek (23 maja) do opiniowania został skierowany projekt noweli rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczący kontroli placówek medycznych przez oddziały NFZ.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia OWU, wynika z wejścia w życie "ustawy kontrolnej" z dnia 21 lutego 2019 r. Ustawa zmieniła zasady prowadzenia kontroli realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w zakresie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym m.in. nadała Prezesowi NFZ uprawnienia do przeprowadzania kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz nakładania kar umownych.

Niniejszy projekt nakłada w projektowanym na oddziały wojewódzkie NFZ zadanie polegające na prowadzeniu rejestru kar umownych nakładanych na świadczeniodawców. Kary umowne mogą być nałożone nie tylko w wyniku kontroli, ale również poza kontrolą - w wyniku postępowania wyjaśniającego, w wyniku rozpatrywania skarg, niewywiązywania się przez świadczeniodawców z nałożonych na niego obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. nieprzekazywanie informacji w zakresie dotyczącym list oczekujących na świadczenie i czasie oczekiwania) kary umowne, nałożone przez NFZ, podlegają sumowaniu, przy czym łączna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekraczać 4 proc. kwoty zobowiązania wynikającego z umowy dla okresu rozliczeniowego, którego dotyczyły naruszenia a także w celu monitorowania przekroczenia progów określonych w ustawie o świadczeniach.

Ponadto projekt przewiduje dodanie do katalogu naruszeń podlegających karze umownej naruszenia polegającego na przedstawieniu przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których NFZ ustala stawkę ryczałtu systemu zabezpieczenia

źródło: RCL

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz