RPP zadba o dostęp do świadczeń dla pensjonariuszy zakładów pomocy społecznej

28 Maja 2019, 10:15 inwalida senior

Rząd chce po raz kolejny zmienić ustawę o prawach pacjenta. Skorzystać na tym mogą osoby, które mieszkają w placówkach pomocy społecznej, które teraz często mają utrudniony dostęp do opieki medycznej. Tymczasem ze względu na starzenie się społeczeństwa, liczba osób w takich placówkach będzie rosła. - Chcę wspomagać pacjentów w dostępności do świadczeń zdrowotnych, szczególnie tych niesamodzielnych w dochodzeniu swoich praw – wyjaśnia Polityce Zdrowotnej Bartłomiej Chmielowiec.

Zmiana ustawy miałaby zostać jeszcze w tym kwartale przyjęta przez rząd. O to, skąd taka inicjatywa, spytaliśmy Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. 

RPP podkreśla, że napływające w ostatnim czasie do Rzecznika sygnały o ograniczonej możliwości lub niemożności korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez pensjonariuszy jednostek, zapewniających całodobową opiekę oraz analiza obowiązujących przepisów w tym zakresie pozwoliła stwierdzić, że obecne regulacje są niewystarczające, w szczególności w zakresie sposobu w jaki regulują kwestie dostępu tych osób do świadczeń zdrowotnych i sposobu kontroli ich realizacji. Taki stan rzeczy niesie za sobą określone konsekwencje w postaci ograniczenia lub braku możliwości korzystania z opieki zdrowotnej przez te osoby, a także braku narzędzi do skutecznej kontroli.

Zaproponowane zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uwzględniają dodanie prawa do pomocy w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych ze strony m.in. domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Projektowane przepisy ustawy nie nakładają na nie obowiązku zapewnienia podopiecznym świadczeń zdrowotnych, ale mają na celu realizację postulatu zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej przez ustalenie i wdrożenie rozwiązań w zakresie zabezpieczenia i wsparcia pacjentów niesamodzielnych w dostępie do przysługujących im świadczeń zdrowotnych.

W konsekwencji przyjętych rozwiązań we właściwości Rzecznika Praw Pacjenta będzie ocena prawidłowości realizacji tego prawa. Stanowisko w tym zakresie Rzecznik Praw Pacjenta będzie mógł zająć po przeprowadzeniu postępowania. Postępowanie prowadzone przez Rzecznika z własnej inicjatywy umożliwi m.in. wsparcie przez RPP spraw osób niesamodzielnych, które aktywnie nie zgłaszają zastrzeżeń, skarg i wniosków, a faktycznie mogą mieć ograniczoną realizacje przysługujących im uprawnień.

Seniorów przybędzie

- W ciągu kilku następnych dekad wzrośnie znacznie odsetek osób w podeszłym wieku, w tym wymagających trwałej opieki, leczenia i rehabilitacji. Więcej będzie też osób, wymagających pobytu w jednostkach całodobowych pomocy społecznej. Tym samym konieczne jest pogłębienie nadzoru na granicy opieki społecznej i zdrowotnej – powiedział Rzecznik Praw Pacjenta. Przedmiotowe obszary się przenikają - nierealizowanie funkcji opiekuńczych przez te jednostki skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia podopiecznych i zwiększonymi wydatkami na opiekę zdrowotną w przyszłości. Chcę wspomagać pacjentów w dostępności do świadczeń zdrowotnych, szczególnie tych niesamodzielnych w dochodzeniu swoich praw – dodał Bartłomiej Chmielowiec.

Zakładów pomocy społecznej przybywa

Według danych GUS na koniec 2017 r. w Polsce działały 1723 zakłady stacjonarne pomocy społecznej. To o 2,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Dysponowały one 116,1 tys. miejsc (o 2,3 proc. więcej niż w 2016 r.), a przebywało w nich 109,2 tys. mieszkańców.

Liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w porównaniu z 2016 r. zwiększyła się o 2,7 proc., liczba miejsc w tych zakładach o 1,3 proc., a mieszkańców o 1,3 proc. W 2017 r. funkcjonowało 859 domów pomocy społecznej (blisko połowa wszystkich zakładów stacjonarnych pomocy społecznej), Najwięcej mieszkańców (22% wszystkich mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej) przebywało w placówkach dla osób w podeszłym wieku, niewiele mniej bo 21,2% w placówkach dla osób przewlekle psychicznie chorych, natomiast w placówkach dla osób przewlekle somatycznie chorych 19,4%. Osoby z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Dostęp do przysługujących im świadczeń zdrowotnych uzależniony jest od dobrej organizacji danej jednostki opieki społecznej. W konsekwencji istnieje zagrożenie ograniczenia dostępu do opieki zdrowotnej, co w konsekwencji pogorszy stan zdrowia tych pacjentów.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz