Projekt noweli ustawy o zawodzie lekarza: mniej o podwyżkach, więcej o obcokrajowcach

03 Czerwca 2019, 11:20 lekarze

Do konsultacji trafił projekt zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który wprowadza szereg nowych rozwiązań. Przewiduje m.in. wprowadzenie nowego egzaminu państwowego odbywanego w trakcie lekarskiego szkolenia specjalizacyjnego. Ponadto na miejsca specjalizacyjne ma być centralny rejestr zapisów.

Pierwotnie projekt wypracował specjalny zespół powołany przez Ministra Zdrowia, w którego skład weszli m.in. lekarz i rezydenci. W oparciu o te propozycje, ministerstwo stworzyło nową wersję projektu. Minister zapewniał wielokrotnie, że projekt zawiera 80 proc. propozycji z projektu opracowanego przez zespół. Nie zawarto jednak w nim postulowanych zapisów o podwyżkach dla lekarzy czy wydłużeniu urlopu szkoleniowego.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt określa zakres ustawicznego rozwoju zawodowego lekarza i lekarza dentysty, jako kształcenie podyplomowe obejmujące staż podyplomowy, szkolenie specjalizacyjne i umiejętności zawodowe, a także doskonalenie zawodowe.

W myśl projektu do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) będą mogli przystąpić studenci, którzy ukończyli 10 semestrów z sześcioletnich jednolitych studiów na kierunku lekarskim albo osoby, które ukończyły 8 semestrów z pięcioletnich jednolitych studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym. Egzamin będzie składał się w 70 proc.  z pytań wybranych z publikowanej na stronie CEM bazy pytań oraz w 30 proc. z pytań nowych.

Nowa ścieżka nostryfikacji dyplomów lekarzy spoza UE

Jak wskazano w uzasadnieniu, w odniesieniu do nostryfikacji lekarzom i lekarzom dentystom dyplomów wydanych przez uczelnie w krajach spoza UE, przewiduje się wprowadzenie nowej ścieżki nostryfikacji dyplomów, która będzie miała za zadanie potwierdzenie kwalifikacji i wiedzy zdobytej przez lekarza w krajach trzecich przez zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego organizowanego przez CEM. Egzamin ten będzie przeprowadzany w formie testu - 200 pytań, a żeby go zdać trzeba będzie uzyskać co najmniej 60 proc. maksymalnej liczby punktów.

Staż podyplomowy

Projekt wprowadza jednolite zapisy i dodatkowe przesłanki premiujące (podwyższające jednorazowo średnią o 0,5 pkt) dotyczące wyboru miejsca odbywania szkolenia.

Poza tym, następuje przeniesienie z programu szkolenia specjalizacyjnego określonego w art. 16f ust. 3 ustawy do programu stażu podyplomowego całości kursów w zakresie: ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego i prawa medycznego z jednoczesnym dodaniem szkoleń dotyczących profilaktyki onkologicznej i leczenia bólu. Ma to lepiej przygotować lekarzy stażystów do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych, natomiast z drugiej strony umożliwić lekarzom i lekarzom dentystom wydłużenie czasu trwania niektórych staży i kursów specjalizacyjnych stanowiących podstawę ich specjalistycznego szkolenia zawodowego.

- Zmianą nowo wprowadzoną do porządku prawnego, w stosunku do obowiązujących regulacji, będzie ujednolicenie zasad w jednym przepisie prawnym uznawania stażu podyplomowego odbytego poza granicami kraju ( w UE i poza UE) za równoważny w całości lub części ze stażem podyplomowym odbytym w Polsce. Złożenie wniosku w tej sprawie do ministra właściwego do spraw zdrowia będzie odbywało się za pośrednictwem dyrektora CMKP – czytamy w uzasadnieniu.

Zmienione przepisy mają także wpłynąć m.in. na : przyspieszenie uzyskania tytułu specjalisty w niektórych dziedzinach lekarsko-dentystycznych przez uznanie dorobku zawodowego i naukowej, zwiększenie dostępu do wszystkich wolnych w kraju miejsc specjalizacyjnych oraz sprawiedliwy i transparentny ich rozdział między lekarzy przystępujących do postępowania konkursowego na rezydentury i miejsca pozarezydenckie.

Centralny system kwalifikacji dla rezydentów

Nowym rozwiązaniem jest utworzenie elektronicznego systemu kwalifikacji prowadzonego za pomocą SMK na miejsca rezydenckie finansowane z budżetu państwa oraz pozostałe wolne miejsca pozarezydenckie na terenie całego kraju. Centralny rozdział miejsc specjalizacyjnych we wszystkich dziedzinach medycyny ma zapewnić jednolite i transparentne zasady rozdziału tych miejsc oraz większe niż dotychczas ich wykorzystanie w skali kraju. Lekarz będzie mógł złożyć wniosek na nie więcej niż 15 wariantów wyboru dziedziny medycyny i jednostki szkolącej.

PEM

Nowy egzamin tj.  Państwowy Egzamin Modułowy (PEM) ma sprawdzać na danym etapie ustawicznego rozwoju zawodowego efekty szkolenia odbytego przez lekarzy. Lekarz będzie mógł przystąpić do PEM po zakończeniu pierwszego roku modułu podstawowego albo modułu specjalistycznego w danej dziedzinie medycyny. PEM składać się będzie z 70 proc. pytań pozyskanych z bazy pytań i 30 proc. nowych pytań, a zaliczony będzie po uzyskaniu co najmniej 60 proc.

Umiejętności zawodowe

Lekarz będzie mógł uzyskać certyfikat potwierdzający posiadane umiejętności zawodowe. Przyznawać go będzie towarzystwo naukowe o zasięgu krajowym właściwe dla danej umiejętności zawodowej. Dyrektor CMKP będzie prowadził rejestr towarzystw naukowych oraz będzie posiadał uprawnienia do kontroli przebiegu certyfikacji umiejętności zawodowych.

Rodzaje umiejętności zawodowych wraz z ich kodami, w których można uzyskać certyfikat umiejętności, wykaz specjalizacji w dziedzinach medycyny, których posiadanie będzie niezbędne do rozpoczęcia szkolenia z zakresu umiejętności zawodowych, wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych, które będą równoważne z posiadaniem określonych umiejętności zawodowych oraz szczegółowy sposób odbywania szkolenia i inne warunki po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określi minister zdrowia w rozporządzeniu.

Nowym przepisem będzie umożliwienie, za zgodą kierownika specjalizacji, przystąpienia do PES już na rok przed planowanym zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego, pod warunkiem wcześniejszego zaliczenia PEM.

Lekarze specjaliści - cudzoziemcy

Lekarz cudzoziemiec z tytułem specjalisty uzyskanym za granicą, który otrzyma zaświadczenie potwierdzające planowane zatrudnienie w podmiocie wykonującym działalność leczniczą mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie mógł wystąpić do właściwej okręgowej rady lekarskiej (ORL) z wnioskiem o przyznanie prawa wykonywania zawodu na czas i miejsce zatrudnienia w danym podmiocie. Właściwa ORL będzie mogła w uchwale przyznać prawo wykonywania zawodu na czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Jednocześnie określi program i liczbę godzin szkolenia praktycznego. Przed podjęciem zatrudnienia cudzoziemiec lekarz albo lekarz dentysta będzie bowiem zobowiązany do  odbycia przeszkolenia praktycznego trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy pod nadzorem opiekuna. Szkolenie praktyczne kończyć się będzie uzyskaniem opinii pozytywnej lub negatywnej, wystawionej przez opiekuna.

Uprawnienia takiego lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych nie będą wykraczać poza określony podmiot wykonujący działalność leczniczą, a czas ich realizacji będzie wskazany w umowie zawartej między lekarzem specjalistą cudzoziemcem, a tym podmiotem. Lekarz ten jednocześnie zostanie zobowiązany do nostryfikacji dyplomu w okresie 5 lat. Powyższe rozwiązanie jest podobne do rozwiązań stosowanych już w tym zakresie w Niemczech.

Szkolenie specjalizacyjne – jakie jeszcze zmiany

Projekt porządkuje sprawy związane z procesem szkolenia specjalizacyjnego. Przewiduje m.in.

- uporządkowanie i ujednolicenie przepisów dotyczących zasad przystępowania przez lekarzy do postępowania kwalifikacyjnego w trybie rezydentury,

- doprecyzowanie przepisów o wymóg związany z realizacją szkolenia nie tylko na podstawie programu dla danej specjalizacji, ale również i w jego zakresie (zmiana związana z brakiem przestrzegania realizacji szkolenia zgodnie z zakresem programu danej specjalizacji i delegowanie lekarzy odbywających specjalizację do innych zadań np. na IP, SOR lub poradni),

- doprecyzowanie zasad odbywania dyżurów medycznych dotyczących szkolenia specjalizacyjnego w podziale na dyżury samodzielne (po akceptacji kierownika specjalizacji) lub towarzyszące odbywane na stażu podstawowym oraz pełnienie dyżurów wyłącznie towarzyszących na stażach kierunkowych,

- odstąpienie od odrębnej umowy o dyżury medyczne na rzecz jednej umowy o pracę obejmującej pełen zakres szkolenia specjalizacyjnego z możliwością kwartalnego ich rozliczania, 

- wprowadzenie do porządku prawnego przepisów dotyczących zakresu uprawnień i obowiązków lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne,

- wprowadzenie przepisu sankcjonującego od kierownika podmiotu leczniczego obowiązek umożliwienia lekarzowi zatrudnionemu w tym podmiocie realizacji doskonalenia zawodowego (przeciwdziałanie sytuacjom związanym z ograniczaniem przez przełożonych dostępu do wolnych dni umożliwiających szkolenie w tym zakresie),

- usankcjonowanie odbywania kursów również w trybie e-learningowym.

Źródło: RCL

BPO

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz