M. Miłkowski o zwrocie kosztów za dyżurowanie aptek

06 Czerwca 2019, 12:58 apteka farmaceuta leki

Nowelizacji wymagają przepisy dotyczące sposobu ustanawiania grafików dyżurów aptek przez rady powiatów, jak również kwestie wynagradzania podmiotów prowadzących apteki z tego tytułu – wskazuje wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Jak dodaje, minister zdrowia dostrzega możliwość wprowadzenia rozwiązań korygujących obecne przepisy w przedmiotowym zakresie.

- (…) Minister Zdrowia nie kwestionuje zasadności postulatów środowiska farmaceutów, w tym samorządu aptekarskiego, które wskazują na konieczność wprowadzenia zmian do obecnego brzmienia przepisów regulujących kwestie pełnienia dyżurów przez apteki ogólnodostępne. W szczególności, nowelizacji wymagają przepisy dotyczące sposobu ustanawiania grafików takich dyżurów przez rady powiatów, jak również kwestie wynagradzania podmiotów prowadzących apteki z tego tytułu – wskazał wiceminister M. Miłkowski w odpowiedzi dla Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw odnosząc się do pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej, w którym formułuje ona zarzut niezgodności przepisów art. 94 Prawa farmaceutycznego z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego.

- O ile bowiem Minister Zdrowia nie zgadza się z zarzutem niekonstytucyjności przepisów art. 94 u.p.f., to dostrzega on możliwość wprowadzenia rozwiązań korygujących obecne przepisy w przedmiotowym zakresie – zaznaczył M.Miłkowski.

Jak dodał, odnosząc się do zapytania o konkretne propozycje przedstawione Ministrowi Zdrowia, to ich założenia zostały wskazane w piśmie NIA z 21 marca 2019 r. i polegały na ustanowieniu ryczałtowego wynagrodzenia godzinowego za pełnione dyżury. - Punktem wyjścia do ustalania stawki godzinowej miały być kwoty wynagrodzenia za pełnienie dyżurów przez pielęgniarki. Szacunkowe koszty takiego rozwiązania były jednak wyższe niż realnie możliwe do osiągnięcia środki finansowe – napisał wiceminister.

Przypomniał, że NIA w piśmie formułuje zarzut niezgodności przepisów art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego (…).  Dodał, że kwestionowane przez samorząd aptekarski przepisy regulują kwestię ustalania godzin prac apteki ogólnodostępnej.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 u.p.f., rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Zgodnie natomiast z art. 94 ust. 2 u.p.f., rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

Prowadzenie apteki to reglamentowana działalność gospodarcza

M.Miłkowski podkreślił, że niezrozumiałe jest uzasadnienie zarzutu niekonstytucyjności przepisów regulujących zasady funkcjonowania aptek ogólnodostępnych przez sam fakt nałożenia na nie obowiązku ograniczającego swobodę decyzyjną przedsiębiorców w zakresie godzin świadczenia przez nich usług. Wskazał, że prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, w tym prowadzenie apteki ogólnodostępnej, stanowi reglamentowaną działalność gospodarczą w rozumieniu rozdziału 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (dalej również jako: „Prawo przedsiębiorców”). Działalność taka nie może być wykonywana jako wolna i wymaga uzyskania zezwolenia (art. 37 ust. 1 Prawa przedsiębiorców), a przepisy odrębne mogą określać warunki i zasady jej wykonywania (art. 37 ust. 3 Prawa przedsiębiorców).

Zwrócił uwagę, że z kolei elementem reglamentacji działalności gospodarczej może być – i zazwyczaj jest – nakładanie na przedsiębiorcę obowiązków ograniczających jego efektywność ekonomiczną w celu zabezpieczenia innych wartości prawnie chronionych (np. życia i zdrowia ludności).

Wiceminister przypomniał, że o konstytucyjności tego typu rozwiązań wypowiadał się wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny, którego orzecznictwo potwierdza jednoznacznie, że wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego i podlega zgodnie z art. 22 Konstytucji RP ograniczeniu w drodze ustawy ze względu na ważny interes publiczny.

Jak podkreślił M. Miłkowski, wszelkie regulacje prawne dotyczące obrotu produktami leczniczymi są kształtowane w sposób zmierzający do zapewnienia dostępności tych produktów dla ludności (…).  

- Co więcej, apteki ogólnodostępne, zgodnie z art. 86 ust. 1 u.p.f., są placówkami ochrony zdrowia, które stanowią element szeroko pojmowanego systemu ochrony zdrowia. W konsekwencji powyższego, regulacje prawne odnoszące się do zasad i warunków wykonywania działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu apteki ogólnodostępnej zawierają szereg przepisów nakazujących przedsiębiorcom postępowanie, które jest ekonomicznie nieoptymalne, ale istotne z punktu widzenia ochrony ważnego interesu publicznego, jakim jest zdrowie i życie ludzi - dodał.

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

won Czwartek, 06 Czerwca 2019, 20:28
Dobra zmiana chyba wkrótce odda władzę.
A to co twierdzi ten Miłkowski jest dowodem na rządy autorytarne. Pracować w nocy za darmo, bo prezes tak chce.