Szpital nie obciąży rodzica kosztami za pobyt w szpitalu. Ustawa podpisana przez Prezydenta RP

07 Czerwca 2019, 13:22 szumowski duda podpis prezydent

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę gwarantującą m.in. opiekunom i rodzicom osób niepełnosprawnych przebywającym w szpitalu, że szpitale nie będą mogły pobierać opłat za ich pobyt przy dziecku. Co znalazło się jeszcze w ustawie?

Obecnie prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej dotyczy jedynie pacjentek w warunkach ciąży, porodu i połogu. Poprzez zmianę przepisów, prawem do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej zostaną objęci pacjenci małoletni albo posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ustawa precyzuje również, że przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, w podmiocie leczniczym, nad pacjentami małoletnimi albo posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności rozumie się prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. 

Ustawa wprowadza także wyłączenie z możliwości ustalania opłaty za koszty realizacji prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, w podmiocie leczniczym, nad pacjentami małoletnimi albo posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 

W art. 2 ustawy wprowadzona została możliwość (na wniosek dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ i za zgodą świadczeniodawcy) przedłużenia – do 30 czerwca 2021 r. obowiązywania umów na udzielenie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: Prezydent

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz