Pielęgniarki negują projekt projekt zaostrzający odpowiedzialność za błędy medyczne

10 Czerwca 2019, 10:38 pielęgniarka

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyrażają zdecydowanie negatywne stanowisko wobec rządowego projektu nowelizacji kodeksu karnego.

Jak przypomniały pielęgniarki, projekt nowelizacji kodeksu karnego zawarty w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3451) zakłada wprowadzenie istotnych zmian w zakresie polityki karania poprzez zaostrzenie jej represyjności.

Dotychczas obowiązujący przepis art. 155 kodeksu karnego przewidywał odpowiedzialność sprawcy nieumyślnego spowodowania śmierci w granicach od 3 miesięcy do lat 5. Projekt zaś zmienia granice odpowiedzialności karnej sprawcy takiego czynu podwyższając dolną granicę do 1 roku, zaś górną - do lat 10.

Ponadto w opinii NRzOZ oraz NRPiP, (...) zmiana art. 155 k.k. polegająca na wprowadzeniu odpowiedzialności karnej za nieumyślne spowodowanie śmierci dwóch osób i zagrożenie z tego tytułu karą w wymiarze od 2 do 15 lat niesie szczególne ryzyko związane z wykonywanym zawodem dla położnych sprawujących opiekę nad ciężarna kobietą i jej dzieckiem.

Jak podkreślają w stanowisku,  zaostrzenie prawa, które jak to deklarują projektodawcy ma służyć m.in. ochronie najistotniejszych dóbr, jakimi są zdrowie i życie człowieka, w sposób paradoksalny w swoich skutkach w przypadku pacjentów przyniesie najprawdopodobniej odwrotny efekt, powodując obniżenie poziomu ich bezpieczeństwa.

- Radykalny wzrost proponowanej represji karnej - mający w założeniu powodować zwiększenie stopnia staranności podejmowanych działań zawodowych przez m.in. pielęgniarki i położne, a tym samym prowadzić do minimalizacji ilości popełnianych błędów i występowania tzw. zdarzeń niepożądanych nie wywoła skutku zamierzonego, natomiast najprawdopodobniej spowoduje dalsze zmniejszenie ilości osób zdecydowanych na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej poprzez odejście od zawodu - wskazują pielęgniarki.

- Tym samym NRzOZPiP oraz NRPiP wyraża sprzeciw wobec zmiany prawa karnego, którego kierunek w negatywny sposób dotknie przedstawicieli naszej grupy zawodowej - czytamy.

Źródło: NIPiP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz