Projekt o bezpłatnych lekach dla kobiet w ciąży - do opiniowania

10 Czerwca 2019, 12:49 ciąża

Wprowadzenie dostępu do bezpłatnych leków dla wszystkich kobiet w ciąży - przewiduje skierowany w poniedziałek do opiniowania projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, proponowane przepisy mają spowodować umożliwienie dostępu do bezpłatnych leków wszystkim kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia (niezależnie od ścieżki poczęcia) przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii do momentu zakończenia ciąży (porodu). Leki stosowane podczas porodu i w okresie połogu wchodzą w zakres świadczeń gwarantowanych i będą finansowane na dotychczasowych zasadach.

Projekt zakłada ustalenie listy leków najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży, których nabycie byłoby finansowane w całości ze środków publicznych. 

Lista tych leków miałaby być tworzona - jak wyjaśnia MZ - w oparciu o bezpieczeństwo osób, które docelowo miałyby być beneficjentami programu. Ministerstwo podkreśliło, że ciąża to stan który wymaga, by leki ordynowane były pod szczególnym nadzorem, w należytej koordynacji, gdyż leki stosowane w nadmiarze oddziaływać mogą negatywnie nie tylko na matkę, ale zwłaszcza na płód, a ciąża w normalnych okolicznościach (czyli kiedy nie ma ona miejsca wraz ze schorzeniami towarzyszącymi) jest stanem, w którym stosowanie leków powinno być ograniczane do koniecznego minimum.

W myśl projektu, uprawnienie będzie obejmować leki o kategorii dostępności „Rp” (na receptę), których stosowanie przez kobiety będące w ciąży jest konieczne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających z faktu pozostawania w ciąży.

Specjalny kod CN

Wykaz leków będzie opracowany w formule załącznika do obwieszczenia refundacyjnego, zawierającego wyselekcjonowane leki z tzw. listy aptecznej obwieszczenia refundacyjnego z dodaniem kodu uprawnień dodatkowych, który mógłby współistnieć na jednej recepcie z innym kodem dotyczącym kobiet w ciąży (kod CN – jego zawarcie na recepcie oznacza, że kobieta nieubezpieczona jest świadczeniobiorcą pomimo nieposiadania ubezpieczenia).

Kto wystawi receptę ciężarnej na bezpłatne leki?

Jak wskazuje resort zdrowia, uprawnienia do wystawiania recept z kodem uprawnień „C” na leki objęte programem uzyskają lekarze specjaliści w dziedzinie położnictwa i ginekologii, którzy wykonują zawód u świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub którzy sami mają zawartą taką umowę.

Uprawnienia takie będą posiadać również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, jako osoby najlepiej zorientowane w stanie zdrowia i całokształcie leczenia pacjentki będącej pod jego opieką, ewentualnie lekarze innych specjalizacji, takich jak diabetologia czy hipertensjologia.

Minister w razie czego ograniczy listę

Jak czytamy, minister Zdrowia ma analizować wykorzystanie limitów wydatków przewidzianych na refundacje leków dla kobiet w ciąży i w przypadku, gdy ze sprawozdań przekazywanych mu przez NFZ będzie wynikać, że w pierwszym półroczu danego roku nastąpiło faktyczne przekroczenie 60 proc. limitu wydatków na ten rok, wdrażany będzie mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu listy leków refundowanych dla kobiet w ciąży.

Ograniczenie listy następować będzie w drugim półroczu danego roku, nie później jednak niż wraz z ogłoszeniem drugiego wykazu leków refundowanych wydawanego w tym półroczu. Minister Zdrowia będzie mógł również wdrożyć mechanizm korygujący, jeżeli z przeprowadzonej analizy wynikać będzie, że limit roczny może zostać przekroczony.

Źródło: RCL

BPO

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz