Prezes NRL: perspektywa Brukseli o polskiej ochronie zdrowia potwierdza nasze obawy

12 Czerwca 2019, 12:39 NIL

Zalecenia Rady Unii Europejskiej odnoszące się do Krajowego Programu Reform przedstawionego przez polski rząd na 2019 r., w zakresie ochrony zdrowia, potwierdzają obawy samorządu lekarskiego - podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. 

Naczelna Rada Lekarska zamieściła na swojej stronie internetowej  Zalecenia Rady Unii Europejskiej, odnoszące się do Krajowego Programu Reform przedstawionego przez polski rząd na 2019 r. i zaprasza do zapoznania się z nimi wskazując, że na szczególną uwagę zasługuje pkt. 15, dotyczący ochrony zdrowia:

"Wyniki w obszarze zdrowia nadal się poprawiają, ale pozostają poniżej średniego poziomu UE – mężczyźni żyją o 8,2 lat krócej niż kobiety, a różnica w oczekiwanej długości życia między osobami z najwyższym i najniższym wykształceniem wynosi 10 lat.

Niski poziom wydatków na zdrowie i niedobór pracowników mają negatywny wpływ na dostęp do systemu opieki zdrowotnej i jego skuteczność.

Liczba praktykujących lekarzy i pielęgniarek w stosunku do liczby ludności jest jedną z najniższych w Unii, a jedna czwarta personelu medycznego przekroczyła wiek emerytalny. Niezaspokojone potrzeby w zakresie usług medycznych zmniejszyły się w 2017 r., ale pozostają jednymi z najwyższych w UE, a czas oczekiwania na niektóre zabiegi znacząco się wydłużył od 2010 r.

Opracowano mapy potrzeb zdrowotnych, lecz nie służą one jeszcze jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji w sprawie zakupu świadczeń zdrowotnych i dokonywania inwestycji w opiekę zdrowotną.

System opieki zdrowotnej w dalszym ciągu zbyt mocno opiera się na opiece szpitalnej, a opieka podstawowa i ambulatoryjna pozostają słabo rozwinięte. System opieki długoterminowej jest słaby, brak jest standaryzacji usług i spójnego strategicznego podejścia.

Opiekę długoterminową świadczą najczęściej opiekunowie nieformalni, często członkowie rodziny, przy niewielkim wsparciu instytucjonalnym.

W 2017 r. wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce wyniosły ogółem 4,7 proc. PKB, czyli były znacznie niższe od unijnej średniej wynoszącej 7  proc. PKB. Polska planuje stopniowe zwiększanie tych wydatków w nadchodzących latach. Cel ten może okazać się jednak trudny do osiągnięcia, ponieważ zapowiedziane niedawno plany zwiększenia transferów socjalnych na rzecz gospodarstw domowych o średnich i wysokich dochodach ograniczą przyszłą przestrzeń fiskalną".

- Perspektywa Brukseli potwierdza nasze obserwacje, obawy i wątpliwości. Niestety, w omawianym dokumencie zabrakło konkretnych rekomendacji dla ochrony zdrowia. Przytoczono jedynie znane nam fakty - ocenił Prezes NRL Andrzej Matyja.

- Pozostaje nadzieja, że opinia z zewnątrz naszego kraju zmotywuje decydentów do energicznego działania. My jako samorząd lekarski nadal będziemy uczestniczyć w dyskusjach i konsultacjach, przekazywać uwagi i stanowiska, licząc, że krople będą skutecznie drążyć skałę - dodał.

Źródło:NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Mirek 3 Środa, 12 Czerwca 2019, 16:15
Panie Prezesie. Rekomendacje są w raporcie NIKu.