17. i 24.06. - posiedzenia Rady Przejrzystości

12 Czerwca 2019, 15:01 AOTMiT

17. i 24. czerwca zaplanowano kolejne posiedzenia Rady Przejrzystości. W porządku obrad zaplanowano m.in. opiniowanie refundacji kolejnych leków, a także przygotowanie opinii w sprawie oceny  propozycji kompleksowych zmian o charakterze systemowym w organizacji diagnostyki nowotworów jelita grubego wraz z proponowaną organizacją leczenia w tym zakresie.

Porządek obrad posiedzenia 17.06. obejmuje: 

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • VENCLYXTO (wenetoklak) we wskazaniu: przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1) u pacjeta bez delecji 17p / mutacji w genie TP53),
 • STELARA (ustekinumab) we wskazaniu: choroba Leśniowskiego-Crohna (ICD-10: K50.0).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS „Profilaktyka chorób przewlekłych i ich powikłań na obszarze Metropolii Poznań” (woj. wielkopolskie).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 • „Program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym pn. «Zdrowy Przedszkolak» na lata 2020-2025” (gmina Pawłowice),
 • „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

 • lamivudinum we wskazaniu: Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem (ICD-10 B 18, w tym B 18.0, B 18.1, B 18.8, B 18.9, B 19 w całości; C 82; C 83; Z 94),
 • haloperidol we wskazaniu: choroba Huntingtona
 • olanzapinum we wskazaniu: choroba Huntingtona,
 • amitriptilinum we wskazaniu: neuralgia, ból neuropatyczny,
 • carbamazepinum we wskazaniu: neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL,
 • diclofenacum we wskazaniu: dyskopatia,
 • dinatrii clodronas we wskazaniu: postępujące kostniejące zapalenie mięśni,
 • capecitabinum we wskazaniach;C25 nowotwór złośliwy trzustki w ramach uzupełniajacego leczenia pooperacyjnego raka trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną, C25.0 głowa trzustki w ramach uzupełniajacego leczenia pooperacyjnego raka trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną, C25.1 trzon trzustki w ramach uzupełniajacego leczenia pooperacyjnego raka trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną, C25.2 ogon trzustki w ramach uzupełniajacego leczenia pooperacyjnego raka trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną, C25.3 przewód trzustkowy w ramach uzupełniajacego leczenia pooperacyjnego raka trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną, C25.4 część wewnątrzwydzielnicza trzustki w ramach uzupełniajacego leczenia pooperacyjnego raka trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną, C25.7 inna część trzustki w ramach uzupełniajacego leczenia pooperacyjnego raka trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną, C25.8 zmiana przekraczająca granice trzustki w ramach uzupełniajacego leczenia pooperacyjnego raka trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną, C25.9 trzustka, nieokreślona w ramach uzupełniajacego leczenia pooperacyjnego raka trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną
 • pozaconazolum we wskazaniach: ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka u dzieci poniżej 18 roku życia, nawrót ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci poniżej 18 roku życia; nawrót ostrej białaczki szpikowej u dzieci poniżej 18 roku życia.
 • posakonazolum we wskazaniu: przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych
 • sunitynibum we wskazaniu: leczenie mięsaków tkanek miękkich (ICD-10 C48, C49): mięsak pęcherzykowaty (alveolar soft part sarcoma) w stadium miejscowego zaawansowania lub uogólnienia przy braku możliwości radykalnego leczenia chirurgicznego u pacjentów w wieku 18 lat i powyżej
 • prednisonum we wskazaniu: miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego)
 • tacrolimusum we wskazaniu: miastenia
 • interferonum alfa 2a we wskazaniu: guzy złośliwe z komórek tucznych (ICD-10: C96.2)
 • lakozamid we wskazaniu: terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej

Porządek obrad posiedzenia 24.06. obejmuje: 

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leków:

 • QARZIBA (dinutuksymab beta) we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego,
 • REVOLADE (eltrombopagum) w ramach programu lekowego „Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastycznę (ICD10 D61)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • NEXAVAR (sorafenib) we wskazaniu: rak tarczycy (ICD-10: C73),
 • XTANDI (enzalutamid) we wskazaniu: rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (ICD-10: C.61) u pacjentów po leczeniu birteronem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa.

Przygotowanie opinii w sprawie oceny propozycji kompleksowych zmian o charakterze systemowym w organizacji diagnostyki nowotworów jelita grubego wraz z proponowaną organizacją leczenia w tym zakresie.

Przygotowanie opinii w sprawie oceny wystarczalności zakresu zgromadzonych materiałów analitycznych do wydania stanowiska dotyczącego zmiany technologii medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej-krioterapii mieszkańców Gminy Dębowa Łąka przynależących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębowej Łące w 2019 roku”.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

 • donepezilum we wskazaniu: otępienie z ciałami Lewy'ego; otępienie w przebiegu choroby Parkinsona; zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem,
 • rivastigminum we wskazaniu: otępienie z ciałami Lewy'ego; otępienie w przebiegu choroby Parkinsona; zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem,
 • quetiapinum we wskazaniu: otępienie z ciałami Lewy'ego; otępienie w przebiegu choroby Parkinsona; zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem.

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz