Specjalny zespół MZ zajmie się przygotowaniami do nowej perspektywy finansowej funduszy UE na lata 2021–2027

13 Czerwca 2019, 12:32 pieniądze

Minister zdrowia powołał specjalny zespół ds. prowadzenia przygotowań w zakresie programowania nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021-2027 w obszarze zdrowia.

Zarządzenie w tej sprawie przewiduje, że tworzy się Zespół do spraw prowadzenia przygotowań w zakresie programowania nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021–2027 w obszarze zdrowia, zespół jest organem pomocniczym ministra.

Kto w składzie zespołu?

W myśl zarządzenia w skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – członek kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorujący prace departamentu właściwego do spraw programowania strategicznego funduszy europejskich;

2) Zastępca Przewodniczącego – wyznaczony przez Przewodniczącego: dyrektor departamentu właściwego do spraw programowania strategicznego funduszy europejskich w Ministerstwie Zdrowia, zastępca dyrektora tego departamentu, albo pełnomocnik do spraw funduszy europejskich w Ministerstwie Zdrowia, jeżeli został powołany;

3) Sekretarz – przedstawiciel departamentu właściwego do spraw programowania strategicznego funduszy europejskich;

4) członkowie:

a) przedstawiciel: ­Departamentu Analiz i Strategii, ­Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia, ­Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, ­Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia, ­Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, ­Departamentu e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, ­Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, ­Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia, ­Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia,

b) trzech przedstawicieli Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,

c) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,

d) przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

e) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

f) przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,

g) przedstawiciel organizacji: - Fundacji My Pacjenci, - Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, - Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie Ars Vivendi,

h) pięciu ekspertów wskazanych przez Ministra Zdrowia.

Czym zajmie się zespół?

Do zadań Zespołu należy prowadzenie przygotowań w zakresie programowania perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021–2027 w obszarze ochrony zdrowia w celu zapewnienia skutecznej i efektywnej absorpcji środków pochodzących z funduszy europejskich. Jak wskazano, zadania Zespołu są realizowane z uwzględnieniem strategii krajowych i unijnych oraz przepisów regulujących obszar zdrowia i funduszy europejskich. Przygotowania mają polegać w szczególności na opracowywaniu: stanowisk, wytycznych, rekomendacji, danych lub opinii.

Na podstawie tych materiałów Departament właściwy do spraw programowania strategicznego funduszy europejskich w Ministerstwie Zdrowia, przygotowuje szczegółowe dokumenty wykorzystywane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w celu prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską w zakresie programów operacyjnych na lata 2021–2027.

Zespół ma zostać rozwiązany po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programów operacyjnych obejmujących bezpośrednie wsparcie na rzecz systemu ochrony zdrowia finansowanych ze środków funduszy europejskich.

Pierwsze posiedzenie Zespołu  przewodniczący ma zwołać w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz